Go to content

Handhaving, wetten en (internationale) standaarden

De AFM houdt toezicht op het naleven van wettelijke regels en (internationale) standaarden door beursgenoteerde ondernemingen bij het opmaken van hun financiële verslaggeving.

Handhaving op naleving wet- en regelgeving

De AFM kan vragen stellen aan beursgenoteerde ondernemingen over de toepassing van de verslaggevingsvoorschriften. Deze vragen kunnen worden gesteld in een schriftelijk verzoek om nadere toelichting. Wij kunnen beursgenoteerde ondernemingen meedelen dat de financiële verslaggeving, of een onderdeel daarvan, niet voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. Wij kunnen bij onze mededeling een aanbeveling doen om in een persbericht uitleg te geven op welke onderdelen de financiële verslaggeving niet voldoet of op welke wijze voorschriften in de toekomst zullen worden toegepast.

Internationale (toezichthoudende) organisaties

De regels en standaarden, en het toezicht daarop, worden voor een deel op internationaal niveau geregeld.

International Accounting Standards Board (IASB)

De International Accounting Standards Board (IASB) is een onafhankelijk orgaan dat zorgt voor eenduidige regels voor de financiële verslaggeving en de wereldwijde toepassing daarvan. Zij doet dit door middel van internationale verslaggevingsstandaarden (IFRS). Deze standaarden dragen bij aan meer transparantie en een betere vergelijkbaarheid van jaarrekeningen.

Interpretations Committee

De IFRS Interpretations Committee (IFRIC) van de IASB beoordeelt of internationale verslaggevingsstandaarden duidelijk genoeg zijn. Als de Committee een standaard niet duidelijk genoeg vindt, dan legt zij met een interpretatie uit hoe ondernemingen een transactie of gebeurtenis moeten verwerken in hun jaarrekening. Ook kan zij de IASB adviseren om een IFRS aan te passen.

IAS-verordening

De IAS-verordening verplicht beursgenoteerde ondernemingen internationale verslaggevingsstandaarden toe te passen bij het opstellen van hun geconsolideerde jaarrekening. De verordening geldt rechtstreeks in alle lidstaten van de EU.

European Securities and Markets Authority (ESMA)

De European Securities and Markets Authority (ESMA) bevordert en waarborgt een consistente toepassing van de internationale verslaggevingsregels.

De AFM neemt deel in verschillende commissies en werkgroepen binnen de ESMA, zoals de Corporate Reporting Standing Committee (CRSC) en de IFRS Project Group. Ook neemt AFM deel aan de door ESMA georganiseerde European Enforcers Coordination Sessions (EECS).

International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

Op mondiaal niveau is de International Organization of Securities Commissions (IOSCO) de belangrijkste organisatie voor effectentoezichthouders. De AFM is lid van IOSCO en neemt onder meer deel in Committee 1 Issuer Accounting, Auditing and Disclosure.