Go to content

Bezwaar indienen

Onder bepaalde voorwaarden kunt als belanghebbende bezwaar maken tegen een besluit van de AFM. U moet hiervoor een bezwaarschrift indienen. Hoe u dat kunt doen en aan welke eisen uw bezwaar moet voldoen, staat hieronder beschreven.

Voorwaarden voor een bezwaar

Een dergelijke besluit moet een besluit zijn in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarnaast volgen uit de Awb nog een aantal eisen waaraan moet worden voldaan, wil er bezwaar tegen een besluit kunnen worden gemaakt. Kort gezegd, moet er sprake zijn van een zogenaamd appellabel besluit. Als in het besluit een kopje “Rechtsgangverwijzing” is opgenomen, kunt u in beginsel binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar indienen.

Uw bezwaarschrift moet het volgende bevatten

 • uw ondertekening;
 • uw naam en adres;
 • een dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; en,
 • de gronden van het bezwaar (de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit).

Per post

Het bezwaarschrift stuurt u aan de AFM t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS te Amsterdam.

Per e-mail

Als u het bezwaarschrift per e-mail wilt verzenden, moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze bijlage moet een ingescande natte handtekening bevatten. Dat wil zeggen dat het bezwaarschrift met de hand moeten worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat. 

 • Is het besluit waar u het niet mee eens bent een heffing,
  mail dan uw bezwaarschrift naar: heffingenbezwarenbox@afm.nl.
 • Is het besluit waar u het niet mee eens bent geen heffing,
  mail dan uw bezwaarschrift naar: bezwarenbox@afm.nl.

E-mails en bijlagen kunnen ook op een beveiligde manier naar de AFM gestuurd worden met behulp van Cryptshare. Op deze webpagina leest u meer over het gebruik van Cryptshare.

Procedure na het indienen van uw bezwaar

Zodra de AFM het bezwaarschrift heeft ontvangen, zendt de AFM u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Als het bezwaarschrift aan de Awb gestelde eisen (zie hieronder) voldoet, dan neemt de AFM het bezwaarschrift in behandeling. Voldoet het bezwaarschrift niet aan de gestelde eisen, dan ontvangt u van de AFM een verzoek om binnen een door de AFM gestelde redelijke termijn (bijvoorbeeld twee weken) alsnog aan de gestelde eisen te voldoen. Als het bezwaarschrift dan nog steeds niet aan de gestelde eisen voldoet, dan kan de AFM het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat de AFM het bezwaar niet inhoudelijk behandelt. Dit gebeurt ook als u buiten de wettelijke termijn van zes weken bezwaar maakt en u geen goede redenen heeft voor de te late indiening.

 • Beslistermijn
  In de Awb is bepaald dat de AFM binnen zes weken op uw bezwaar moet beslissen. Die beslistermijn gaat lopen op de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Hierop bestaat een uitzondering: als uw bezwaarschrift niet voldoet aan de gestelde eisen, dan gaat de beslistermijn pas lopen als het bezwaarschrift wel aan die eisen voldoet. De AFM mag de beslissing op het bezwaarschrift met zes weken verdagen. Als de AFM gebruik maakt van die mogelijkheid, dan stelt de AFM u daar schriftelijk van op de hoogte. Verder uitstel van de beslissing op bezwaar is onder bepaalde voorwaarden mogelijk, bijvoorbeeld wanneer dat met u is afgesproken. Mocht de AFM niet binnen de wettelijke of afgesproken termijn beslissen, dan kunt u de AFM in gebreke stellen en aanspraak maken op een dwangsom. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
 • Horen
  Voordat de AFM op het bezwaarschrift beslist, stelt de AFM u in de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten bij de hoorcommissie. Alleen als er redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is over het bezwaar, dan laat de AFM een hoorzitting achterwege. Als er een hoorzitting wordt georganiseerd, dan stelt de AFM u daar schriftelijk van op de hoogte.
 • Beroep
  De beslissing op het bezwaarschrift ontvangt u per post. Als u het niet eens bent met de beslissing van de AFM, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Onderaan de beslissing op het bezwaar wordt vermeld hoe u in beroep kunt gaan en welke rechtbank bevoegd is. Ook aan het instellen van beroep stelt de Awb bepaalde eisen.
 • Voorlopige voorziening
  Houdt u er rekening mee dat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst. Dit betekent dat het besluit van de AFM tijdens de behandeling van het bezwaarschrift gewoon van kracht blijft. Als u niet wilt of als u niet kunt voldoen aan het besluit van de AFM, dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om het besluit te schorsen.