Go to content

Klacht over de AFM

U kunt bij de AFM, naast een melding, signaal of klacht over een financiële onderneming of de financiële markten, ook een klacht indienen over de wijze waarop de AFM of personen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van de AFM, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens u of jegens een ander hebben gedragen. Een dergelijke klacht moet dus betrekking hebben op concrete gedragingen van de AFM of van medewerkers van de AFM.

Het Klachtenreglement van de AFM dat van toepassing is op dergelijke klachten is te raadplegen via het document aan de rechterkant van deze pagina. 

Let op:

  • Algemene klachten over het beleid of beleidsuitvoering door de AFM en vragen over het toezicht en het functioneren van de financiële markten voldoen niet aan het vereiste van een bepaalde aangelegenheid als hierboven beschreven. Dit soort klachten vallen buiten het bereik van de wettelijke regeling uit de Algemene wet bestuursrecht en het Klachtenreglement van de AFM en zullen niet als klacht in behandeling worden genomen.
  • Heeft u een vraag of wilt u een melding of klacht over een financiële onderneming of het functioneren van de financiële markt aan de AFM doorgeven? Gebruik dan het Contactformulier consumenten. Het Meldpunt Financiële Markten zal uw vraag, melding of klacht afhandelen.
  • De AFM kan geen actieve rol kan spelen in uw conflict met een (financiële) onderneming, omdat dat niet tot haar wettelijke taak behoort. De AFM is toezichthouder op de financiële markten en treedt niet in geschillen tussen onder toezicht staande instellingen en hun relaties dan wel in individuele geschillen.

Klachtafhandeling

De manier waarop de AFM klachten in behandeling neemt en in welke gevallen de AFM niet verplicht is een klacht inhoudelijk in behandeling te nemen, overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, staat beschreven in het Klachtenreglement van de AFM.  

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen. In beide gevallen heeft de AFM de plicht om de klacht zorgvuldig en behoorlijk te behandelen. Schriftelijke klachten worden in beginsel, overeenkomstig de in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven procedure, in behandeling genomen door de klachtencoördinator van de AFM. U krijgt tijdens de behandelingsprocedure de mogelijkheid om uw klacht mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Na het onderzoek ontvangt u een schriftelijke reactie waarin staat vermeld wat de bevindingen zijn en ook van de eventuele conclusies die de AFM daaraan verbindt. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u zich onder omstandigheden wenden tot de Nationale Ombudsman.

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw klacht te voorzien van een onderbouwing betreffende referentienummers, documentatie, correspondentie, enzovoort, (indien van toepassing)? Dat maakt de behandeling van uw klacht voor de AFM eenvoudiger.

Schriftelijke klacht

Autoriteit Financiële Markten
T.a.v. Klachtencoördinator
Postbus 11723
1001 GS  Amsterdam
E-mail: klachtencoordinator@afm.nl