Informatie over het toezicht van AFM en DNB

De AFM voert het gedragstoezicht op financiële markten uit, wat inhoudt dat de AFM erop toeziet dat bedrijven en particulieren op de financiële markten zich aan de wet- en regelgeving houden. De financiële producten waarop de AFM toezicht houdt zijn spaarrekeningen, beleggingsregelingen, verzekeringen, leningen en vermogensbeheer.

Toezicht AFM en De Nederlandsche Bank

De afkorting AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de toezichthouder op het gedragstoezicht op de financiële markten. De AFM werkt samen met De Nederlandsche Bank (DNB), waarbij de AFM toezicht houdt op het gedrag van financiële ondernemingen en DNB controleert of de financiële ondernemingen aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast houdt DNB toezicht op de integriteit van banken en verzekeraars. De AFM houdt toezicht op de integriteit van adviseurs en intermediairs. Beiden zijn onafhankelijk.
 
Sommige ondernemingen, zoals banken en verzekeraars, vallen onder het toezicht van zowel de AFM als dat van DNB, terwijl sommige ondernemingen onder slechts één van de toezichthouders vallen. Zo vallen adviseurs en intermediairs alleen onder toezicht van de AFM en trustkantoren alleen onder toezicht van DNB.

Kosten van het toezicht in Caribisch Nederland

Toezicht uitoefenen kost geld. DNB en AFM worden gedeeltelijk betaald door de onder hun toezicht staande ondernemingen. Dit betekent dat vergunninghouders jaarlijks een heffing moeten betalen aan de AFM. Ook moet er betaald worden voor vergunningaanvragen of beoordelingen van personen.

Zorgplicht

Instellingen en personen die met deze financiële producten werken, moeten deskundig, betrouwbaar en eerlijk zijn in hun vakgebied. Ook hebben zij een zorgplicht, wat inhoudt dat zij moeten handelen in het belang van hun cliënten. Zij moeten de opdrachtgever daarom alle informatie verstrekken die nodig is om de opdrachtgever in staat te stellen een goede keuze te maken. De informatie moet nauwkeurig, duidelijk, begrijpelijk en niet misleidend zijn.