Bevoegdheden

Aan het hoofd van de AFM staat het bestuur. Elk bestuurslid heeft een eigen taakgebied. De raad van toezicht ziet toe op de manier waarop het bestuur de taken verricht.

Beslissings- en tekeningsmandaat

Het bestuur van de AFM heeft regelingen vastgesteld over mandaat, volmacht en machtiging. In het mandaat wordt het minimum beslis- en ondertekeningsniveau van een groot aantal besluiten weergegeven. Naast de aangegeven functionarissen mogen ook functionarissen die hoger staan in de hiërarchisch lijn beslissen en ondertekenen.

Voor de bestuurders van de AFM geldt dat zij verantwoordelijk zijn voor meerdere afdelingen en elkaar onderling kunnen vervangen. Zie de procuratieregeling voor de volmachtverlening bij het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM.

Procuratieregeling

De procuratieregeling houdt in dat aangewezen personen volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM, met in achtneming van in deze regeling genoemde voorwaarden.

De bijlage bij de procuratieregeling bevat een overzicht van personen, organisatie-eenheid en type procuratie. Uitsluitend personen vermeld in de bijlage hebben volmacht om externe contractuele verplichtingen aan te gaan.