Go to content

Bezwaar maken

De AFM is een bestuursorgaan waarop de Algemene wet bestuursrecht ("Awb") van toepassing is. De tekst van de Awb kunt u gratis bekijken op of downloaden via de overheidswebsite www.wetten.nl.
 
De Awb biedt rechtsbescherming tegen besluiten in de zin van die wet, maar niet iedereen kan tegen elk besluit bezwaar maken.

Belanghebbende

De toegang tot de bestuursrechtelijke procedure is behalve via het 'besluitbegrip' beperkt via hantering van het begrip 'belanghebbende'. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Een aanvrager van een vergunning is bijvoorbeeld belanghebbende. Hij is de geadresseerde van een besluit. Maar ook anderen dan de geadresseerde kunnen belanghebbenden zijn, bijvoorbeeld de bestuurder van een effecteninstelling.

 
Wanneer de AFM van oordeel is dat de betrouwbaarheid van een bestuurder niet (langer) buiten twijfel staat, dan stuurt zij de effecteninstelling een aanwijzing strekkende tot "heenzending" van deze bestuurder. Omdat het besluit wordt genomen op grond van een oordeel over die persoon, kwalificeert deze ook als belanghebbende, namelijk als derde-belanghebbende. Hij kan tegen het besluit, dat hem raakt, opkomen. Trekt de AFM een vergunning van een instelling in vanwege bijvoorbeeld een tekort aan eigen vermogen, dan is de bestuurder geen derde-belanghebbende.

Veelgestelde vragen

Bij wie en tot wanneer kan ik beroep instellen?

De AFM is een bestuursorgaan waarop de Algemene wet bestuursrecht ("Awb") van toepassing is. De tekst van de Awb kunt u gratis bekijken op of downloaden via de overheidswebsite www.wetten.nl.
 
Tegen een beslissing op bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Informatie daarover, waaronder adresgegevens, wordt geboden in de rechtsgangverwijzing onder aan de beslissing op bezwaar. Voor het indienen van een beroepschrift geldt dezelfde termijn als voor bezwaar: zes weken (artikel 6:7 Awb). Dit is een (wettelijk) voorschrift van openbare orde. In tegenstelling tot bij de bezwaarprocedure geldt bovendien het vereiste van procesbelang; de belanghebbende moet belang hebben bij het voeren van de procedure. Dit is een extra ontvankelijkheideis.

Hoe verloopt de bezwaarprocedure?

De AFM is een bestuursorgaan waarop de Algemene wet bestuursrecht ("Awb") van toepassing is. De tekst van de Awb kunt u gratis bekijken op of downloaden via de overheidswebsite www.wetten.nl.
 
De AFM stuurt een ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift. Indien u "pro forma" bezwaar maakt tegen een besluit van de AFM, krijgt u de gelegenheid uw gronden nader aan te vullen. Een hoorzitting georganiseerd door een bezwaarschriftencommissie volgt. In het kader van de bezwaarprocedure heeft u het recht om het dossier in te zien en nadere stukken in te dienen. Hierover wordt u geïnformeerd door de medewerker van Juridische Zaken die het dossier in behandeling heeft. Het bestuur van de AFM neemt uiteindelijk een nieuwe besluit: de beslissing op bezwaar ("bob"). Tegen dit besluit staat beroep bij de bestuursrechter.

Moet mijn bedrijf heffing betalen als ik een bezwaarschrift heb ingediend?

Ja, het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op (artikel 6:16 van de Awb).

Wanneer heeft het indienen van een bezwaar tegen de heffing voor doorlopend toezicht op grond van de Wft geen zin?

Het indienen van een bezwaarschrift heeft bijvoorbeeld geen zin als:
 
  • U het niet eens bent met de heffing omdat de AFM uw aanvraag heeft ingetrokken of afgewezen. Tot aan de intrekking of afwijzing stond uw instelling onder toezicht van de AFM: de AFM moet de heffing voor doorlopend toezicht in rekening brengen naar rato van het aantal maanden dat de instelling onder toezicht heeft gestaan.
  • U het bedrag te hoog vindt: de minister heeft de hoogte van de heffing voor doorlopend toezicht bepaald. De AFM geeft hieraan uitsluitend uitvoering. Het is dan ook niet mogelijk om de hoogte van de bestreden factuur aan te passen.

Wanneer heeft het indienen van een bezwaar tegen de heffing voor doorlopend toezicht op grond van de Wft zin?

Het indienen van een bezwaarschrift heeft bijvoorbeeld zin als:
 
  • Bij een heffing naar rato van het aantal maanden dat uw instelling onder toezicht heeft gestaan, een verkeerd aantal maanden in rekening is gebracht.
  • Het aantal fte op de factuur niet overeenkomt met het aantal fte dat u op het formulier heeft ingevuld.

Eerst contact opnemen met AFM!

U kunt in de hierboven genoemde situaties het beste eerst contact opnemen met AFM (nb: afdeling Financiële dienstverlening 0900 - 6800 680 (0,05 euro per minuut) of een brief sturen aan AFM, t.a.v. afdeling Financiële Dienstverlening, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam, aangezien deze melding sneller tot aanpassing van uw factuur leidt.

Wat kan ik ondernemen tegen een besluit van de AFM waarmee ik het niet eens ben?

De AFM is een bestuursorgaan waarop de Algemene wet bestuursrecht ("Awb") van toepassing is. De tekst van de Awb kunt u gratis bekijken op of downloaden via de overheidswebsite www.wetten.nl. 
 
Wanneer de AFM een besluit neemt in de zin van de Awb dan wordt hier in beginsel rechtsbescherming tegen geboden in de vorm van bezwaar en beroep. Het besluitbegrip bepaalt dus de toegang tot de bestuursrechter. Wanneer u het niet eens bent met een handeling van de AFM, welke geen besluit is in de zin van de Awb, dan kunt u dus niet naar de bestuursrechter. In dat geval dient u zich tot de civiele rechter te wenden. 
 
Bij bezwaar moet het bestuursorgaan dat het (primaire) besluit heeft genomen, dit besluit opnieuw bekijken. Het gaat om een volledige heroverweging, waarbij in beginsel alle feiten en omstandigheden meegewogen moeten worden zoals die op het moment van heroverweging gelden. Deze "ex nunc" toetsing is de hoofdregel.
 
Een van de uitzonderingen op deze hoofdregel is de heroverweging van een opgelegde bestuurlijke boete. Heeft een overtreder inmiddels een einde gemaakt aan de overtreding, dan is dit geen reden om bij de heroverweging alsnog af te zien van de boete. Ook bij het primaire besluit tot boeteoplegging kan al sprake zijn van beëindiging van de overtreding. Een boete ziet met andere woorden op bestraffing van gedrag uit het verleden. 
 
Heeft bezwaar niet het gewenste resultaat opgeleverd, dan staat de mogelijkheid van beroep bij de bestuursrechter open.

Wat moet in een bezwaarschrift staan?

De AFM is een bestuursorgaan waarop de Algemene wet bestuursrecht ("Awb") van toepassing is. De tekst van de Awb kunt u gratis bekijken op of downloaden via de overheidswebsite www.wetten.nl.
 
De wetgever heeft in de Awb een aantal minimumeisen gesteld aan een bezwaarschrift. Zo moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten: (a) de naam en adres van de indiener, (b) de dagtekening, (c) een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, en (d) de gronden van bezwaar. U kunt dit nalezen in artikel 6:5 Awb.