Het bepalen van de maatregel

Vaak ontstaat de angst bij ondernemingen dat wij boetes opleggen op basis van één signaal of bij het ontbreken van een onbelangrijk document in een dossier.

Voordat de AFM overgaat tot het opleggen van een maatregel, doen wij echter altijd een grondig onderzoek. De AFM legt nooit een boete op omdat we één signaal hebben ontvangen. Een signaal kan wel de reden zijn voor een onderzoek. Als wij na dit onderzoek vaststellen dat er sprake is van een overtreding van de wet- en/of regelgeving, nemen wij passende maatregelen.

Hierbij houden we rekening met alle relevante omstandigheden van het geval en wegen wij de betrokken belangen af. Voorbeelden hiervan zijn:

 • in welke mate consumenten door de overtreding zijn benadeeld en zo ja, of zij door de overtreder uit eigen beweging zijn gecompenseerd
 • wat de duur van de overtreding is geweest
 • in hoeverre de overtreder medewerking heeft verleend aan het onderzoek
 • de verwijtbaarheid van de overtreding
 • wat de financiële draagkracht van de overtreder is
 • of sprake is van een overtreding bij herhaling
 • in welke mate de overtreding verwijtbaar is
 • in welke mate de overtreder door de overtreding voordeel heeft verkregen
 • of de overtreder uit eigen beweging de overtreding heeft beëindigd
 • wat het economisch effect van de toezichtmaatregel op de overtreder is
 • of de overtreding heeft geleid tot marktverstoring
 • of door de overtreding het vertrouwen in de markt is geschaad
Deze opsomming is niet uitputtend en de weging van de genoemde factoren verschilt van geval tot geval.