Go to content

Openbaarheid informatie - Woo

De Wet open overheid (Woo) verplicht overheidsorganisaties zoals de AFM om zo veel mogelijk informatie actief openbaar te maken. Naast de door ons zelf (actief) gepubliceerde informatie, mag iedereen ons ook om informatie vragen. Dit kan door het indienen van een Woo-verzoek. 

Vertrouwelijke informatie is niet openbaar

Iedereen kan bij ons een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie. De informatie die u kunt opvragen moet gaan over onze taak of de voorbereiding of uitvoering ervan. Het uitgangspunt van de Woo is transparantie, behalve als wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is voor openbaarmaking. Bijvoorbeeld omdat deze vertrouwelijke of concurrentiegevoelige gegevens bevat.

Bij de AFM gaat dat onder meer over informatie die wij uit hoofde van onze toezichttaak hebben verkregen en die wij nodig hebben (gehad) voor ons toezicht. De wet heeft het ook over bijzondere persoonsgegevens, of als de gevraagde informatie een persoonlijke beleidsopvatting betreft.

Bij ieder verzoek beoordelen wij zorgvuldig welke informatie wij wel of niet openbaar kunnen maken. Als wij het voornemen hebben om informatie te verstrekken die nog niet openbaar is en waarbij ook andere belanghebbenden zijn, zullen wij dat aan hen voorleggen en deze zienswijze betrekken bij ons besluit.

Op deze webpagina van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over de precieze werking van de Woo.

Duidelijke omschrijving van gewenste informatie

Wij vragen u om bij het indienen van een verzoek met enkele zaken rekening te houden.

  • Uw verzoek moet betrekking hebben op informatie met betrekking tot de publieke taak van de AFM of de voorbereiding of de uitvoering van die taak (‘bestuurlijke aangelegenheid’).
  • Stel uw verzoek zo specifiek mogelijk op, vermeld bijvoorbeeld welke zoektermen wij kunnen gebruiken of welke documenten u voor ogen heeft (notulen, memo’s, verslagen). Als uw verzoek te algemeen geformuleerd is, dan geven wij u binnen 2 weken na ontvangst de gelegenheid om het verzoek nader te preciseren; als het daarna nog niet voldoende precies is dan kunnen wij uw verzoek afwijzen. Wij zullen u daarover dan binnen 2 weken schriftelijk informeren.
  • Houdt u er rekening mee dat als uw verzoek wordt ingewilligd, de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden, maar vanaf dat moment voor iedereen publiek toegankelijk is via onze website.

Informatie elders aanwezig

Het is mogelijk dat uw verzoek (deels) betrekking heeft op informatie die niet bij ons aanwezig is, maar bij een ander bestuursorgaan. In dat geval sturen wij uw verzoek direct door aan die instantie, en zullen dat u melden. Als de informatie die u wenst te ontvangen niet bij ons aanwezig is maar dat wettelijk wel had gemoeten, dan vragen wij die informatie op bij die instantie die daarover beschikt. Die instantie die over de informatie beschikt is verplicht om die informatie aan ons te verstrekken.

Hoe kunt u een verzoek indienen?

Als u voor uzelf duidelijk heeft welke informatie of documenten u van de AFM wilt hebben, dan kunt u een verzoek digitaal indienen via wooverzoek@afm.nl. Dit e-mailadres kunt u alleen gebruiken voor Woo-verzoeken en vragen over (al ingediende) Woo-verzoeken.

Wij wijzen erop dat verzoeken die naar een ander e-mailadres van de AFM zijn verzonden, niet in behandeling worden genomen. Als u een verzoek heeft ingediend ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging.

Wilt u extra informatie meesturen zoals e-mails en bijlagen dan is het mogelijk om dit op een beveiligde manier naar de AFM te sturen met behulp van Cryptshare.

Als u geen Woo-verzoek wil doen maar een vraag of een opmerking heeft, verzoeken wij u vriendelijk om die in te dienen via het contactformulier voor consumenten of het contactformulier voor financiële ondernemingen.

U kunt uw verzoek ook per post indienen. Dan stuurt u uw verzoek naar:

AFM Juridische Zaken
o.v.v. Woo-verzoek
Postbus 11723
1001 GS te Amsterdam

Binnen 4 weken afgehandeld

In de wet staat dat wij op tijd op uw verzoek moeten reageren en een beslissing moeten nemen. De reactietermijn bij een Woo-verzoek is 4 weken. Als hiervoor langer de tijd nodig is, kunnen wij nog 2 weken langer de tijd nemen en zullen wij u informeren waarom dat nodig is. Soms is er zoveel informatie dat de extra tijd nog steeds onvoldoende is om alle informatie te beoordelen. In dat geval maken wij verdere afspraken met u over de afhandeling.

Voorleggen belanghebbenden kan leiden tot opschorting

Soms is het nodig om de beslistermijn op te schorten als wij aan eventuele (derden) belanghebbenden de gelegenheid moeten geven om te reageren op ons voornemen om informatie openbaar te maken. Hiervoor heeft de persoon of instantie in principe 2 weken de tijd. Dit kan langer worden als het om veel informatie gaat. U krijgt hierover als aanvrager zo spoedig mogelijk een bericht.

Ook kan het zijn dat de beslissing pas op een later moment wordt gestuurd als wij verwachten dat een (derde) belanghebbenden hier bezwaar tegen zal hebben. In dat geval volgt uitstel van 2 weken nadat wij die beslissing bekend hebben gemaakt, zodat de derde belanghebbende bezwaar kan maken. Ook kan die de voorzieningenrechter vragen om de verstrekking voorlopig op te schorten (voorlopige voorziening). Als wordt verzocht om een voorlopige voorziening dan wordt openbaarmaking ook opgeschort totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan.

Bezwaar maken tegen beslissing op Woo-verzoek

Bent u het niet eens met het besluit over uw Woo-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken.

Vragen over de AFM en de Woo

Heeft u als ondernemer vragen over wat de Woo betekent voor u of uw onderneming, of de AFM dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket via ondernemersloket@afm.nl. Als consument kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten via info@afm.nl. Als u vragen heeft over een concreet Woo-verzoek dat u heeft ingediend dan kunt u mailen met: wooverzoek@afm.nl.