Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Dienstverleners op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) hebben in de financiële markten een belangrijke rol om financieel-economische criminaliteit en niet-integer gedrag te voorkomen. Daarom zijn er eisen  vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES).

Een dienstverlener op de BES-eilanden moet onder meer voorkomen dat:
  • geld dat uit misdrijf afkomstig is via het financiële systeem kan worden witgewassen
  • geld gebruikt kan worden voor de financiering van terrorisme
  • personen en organisaties waarop (inter)nationale sancties rusten kunnen deelnemen aan het financiële systeem
  • ondernemingen en personen kunnen profiteren van fraude en corruptie.
In de AFM-leidraad vindt u meer uitleg over de verplichtingen uit de Wwft BES en praktische voorbeelden.

Op wie houdt de AFM toezicht?

De AFM houdt met de Wwft BES-toezicht op dienstverleners die de volgende diensten aanbieden: 

  • die bemiddelen bij het sluiten van een levensverzekering tegen een premie als bedoeld in de Wet financiële markten BES (Wfm BES)
  • optreden als beleggingsmaatschappij in de zin van de Wfm BES
  • die een beleggingsdienst verlenen waaronder wordt verstaan:
  1. ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten;
  2. voor rekening van die cliënten uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten;
  3. beheren van een individueel vermogen.

Handleiding Wwft BES

Deze handleiding van de AFM geeft uitleg aan de vereisten uit de Wwft BES voor dienstverleners uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In het document vindt u concrete handvatten aan de hand van specifieke voorbeelden. Zie in rechter kolom de link naar de handleiding.

Cliëntenonderzoek

Dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen moeten cliëntenonderzoek doen als de jaarlijkse premie hoger is dan $1.400 of de eenmalige premie hoger is dan $2.800. Deze premiegrens geldt niet als er indicaties zijn dat een klant betrokken is bij witwassen of terrorismefinanciering. Bij dit soort indicaties is de dienstverlener in alle gevallen verplicht om cliëntenonderzoek uit te voeren.

Meldplicht ongebruikelijke transacties

Een andere belangrijke verplichting is het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland. Of er in een bepaalde situatie een melding van een ongebruikelijke transactie gedaan moet worden, moet aan de hand van verschillende indicatoren worden bepaald. De indicatoren zijn terug te vinden in bijlage A (voor de diensten ‘optreden als beleggingsmaatschappij’ en ‘verlenen van een beleggingsdienst’) en bijlage B (voor de dienst ‘bemiddelen in levensverzekeringen’) bij de Regeling Wwft

Meldplicht en sanctiewetgeving

Om te voorkomen dat in strijd wordt gehandeld met de Sanctiewet 1977 (Sw) moeten dienstverleners bij aanvang en periodiek iedereen die betrokken is bij een financiële dienst of – transactie (zie art. 3.13, vijfde lid Wwft BES - zijn relaties) screenen aan de hand van sanctielijsten die genoemd worden in de leidraad Wwft BES. Als de dienstverlener constateert dat een relatie overeenkomt met een natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit zoals staat in de Sw, moet dit direct gemeld worden bij De Nederlandsche Bank.

Daarnaast moet de dienstverlener na gaan welk gebod of verbod precies van toepassing is. Dit verschilt namelijk per 
sanctieregeling. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de dienstverlener geen financiële diensten meer mag verrichten voor de klant die in de betreffende sanctieregeling is opgenomen.

Bronnen

Er zijn (internationale) bronnen die instellingen helpen bij de naleving van de anti-witwasregelgeving. Hieronder staan een aantal van deze bronnen: