Go to content

Periodieke vragenlijst over Wwft en Sanctiewet

(Beheerders van) Beleggingsinstellingen en bijkantoren moeten periodiek een vragenlijst invullen over de Wet ter voorkoming van de witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw). Het invullen van deze vragenlijst is verplicht. Bekijk ook de algemene informatie over de Wwft en over de Sanctiewet.

Doel van de vragenlijst

De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wwft en Sw op een risicogebaseerde wijze. Dit houdt in dat de AFM de informatie die via deze vragenlijst is aangeleverd zal gebruiken om risicoprofielen op te stellen van de (beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s) en beheerders die zich hebben aangemeld voor het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (de zogenoemde ‘light’ beheerders).

De verkregen informatie geeft daarnaast een algemeen beeld van de stand van de markt voor wat betreft de inherente witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s en de mate van beheersing van deze risico’s. Daarnaast kan de AFM deze informatie gebruiken bij het maken van keuzes in de toezichtstrategie.

Omdat de AFM deze informatie gebruikt voor een algemeen beeld van de risico’s en mate van beheersing, alsmede voor het plannen van toezichtactiviteiten, ontvangt u geen individuele terugkoppeling.

Opzet van de vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit vragen over de inherente risico’s op witwassen en terrorismefinanciering en risico’s op overtreding van sanctiewetgeving omtrent uw cliënten en producten. Het tweede deel omvat vragen over hoe u beheersmaatregelen om de genoemde risico’s te beperken, heeft ingericht. Elk deel bestaat uit verschillende onderdelen. Per onderdeel zijn vragen opgenomen die gaan over eenzelfde onderwerp.

De pdf-versie van de vragenlijst bevat meer vragen dan de digitale versie. Vragen die namelijk niet voor uw onderneming van toepassing zijn, worden in de digitale versie niet getoond.

Inloggen vragenlijst

Vanaf dit jaar is de vragenlijst Wwft en Sw opgenomen in het AFM Portaal. Dit betekent ook dat u toegang nodig heeft tot het AFM Portaal. Indien u nog geen account heeft dan kunt u dit aanvragen. Op de website van het AFM Portaal is een instructie opgenomen op welke wijze u toegang kunt krijgen tot het AFM Portaal.

Naar waarheid invullen

U moet de vragenlijst volledig, juist en naar waarheid invullen. Het bestuur van de onderneming is daarvoor persoonlijk verantwoordelijk. Het invullen van de vragenlijst is verplicht voor de aangeschreven (beheerders van) beleggingsinstellingen en de aangeschreven bijkantoren.

Het niet binnen de termijn insturen van de online ingevulde vragenlijst kan tot een (informele) maatregel leiden.