Go to content

DLT Pilot Regime

Het DLT Pilot Regime introduceert een tijdelijke proefregeling voor marktinfrastructuren die de verhandeling en/of de afwikkeling op basis van distributed ledger-technologie (DLT) faciliteren. Vanaf 23 maart 2023 kunt u bij de AFM een aanvraag indienen onder het DLT Pilot Regime.

Rechtszekerheid en flexibiliteit

EU verordening 2022/858 is bedoeld om rechtszekerheid en flexibiliteit te bieden aan marktdeelnemers die een DLT-marktinfrastructuur wensen te exploiteren door uniforme eisen vast te stellen voor de exploitatie daarvan. DLT-marktinfrastructuren mogen alleen op DLT gebaseerde financiële instrumenten tot de handel toelaten of in een distributed ledger registreren. Op DLT gebaseerde financiële instrumenten moeten cryptoactiva zijn die als financiële instrumenten kunnen worden beschouwd en die worden uitgegeven, overgedragen en opgeslagen in een ‘distributed ledger’.

Vanwege de nog beperkte ervaring heeft Europa gekozen voor een proefregeling. Het DLT Pilot Regime zal voor drie jaar gelden, waarna de Europese toezichthoudende autoriteit (ESMA) een verslag uitbrengt aan het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie om te bepalen of de proefregeling uit hoofde van deze verordening zal worden verlengd, wordt uitgebreid, wordt gewijzigd, permanent wordt of wordt beëindigd.

Toestemming vereist

Een instelling die onder het DLT Pilot Regime wil opereren, heeft een ‘toestemming’ nodig. Toestemmingen die via deze verordening worden verleend, kunnen bepaalde marktdeelnemers in staat stellen een DLT-marktinfrastructuur te exploiteren en hun diensten in alle lidstaten te verlenen. De verordening onderscheidt drie verschillende varianten, namelijk:

- multilaterale DLT-handelsfaciliteiten (DLT MTF);
- DLT-afwikkelingssystemen (DLT SS); en
- DLT handels- en afwikkelingssystemen (DLT TSS).

De toestemming kan worden aangevraagd door instellingen die reeds beschikken over een vergunning als (bank-)beleggingsonderneming of marktexploitant die een multilaterale handelsfaciliteit (multilateral trading facility - MTF) exploiteren, of beschikken over een vergunning als centrale effectenbewaarinstelling (central securities depository - CSD). Instellingen die nog niet over een dergelijke vergunning beschikken, zullen deze gelijktijdig moeten aanvragen en kunnen, indien zij ervoor opteren om actief te zijn onder het Pilot Regime, vrijstelling verkrijgen voor bepaalde vereisten.

Toestemming en meldingen

Uw aanvraag voor een specifieke toestemming dient u in bij ons. Bepaalde wijzigingen van de bedrijfsvoering binnen uw onderneming kunnen gevolgen hebben voor uw toestemming. In de verordening leest u, wat u moet melden.

Op de webpagina van ESMA met formulieren vindt u de ‘Richtsnoeren inzake standaardformulieren, formats en templates’, bij de ‘Relevante links’ (rechts op deze pagina) vindt u het Aanvraagformulier DLT Pilot Regime en de bijbehorende tabellen die noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een specifieke toestemming. 

Ingevulde aanvraagformulieren, kennisgevingen en eventuele daarmee verband houdende aanvullende informatie ontvangt de AFM graag in het Engels (op een duurzame gegevensdrager) via het e-mailadres: Markttoegang_AM@afm.nl. Wij verzoeken u daarbij gebruik te maken van Cryptshare voor een veilige uitwisseling van de gegevens.

Indien u overweegt een DLT-marktinfrastructuur te exploiteren, dan voeren wij graag eerst een oriënterend gesprek met u.

Behandeltermijn

De wettelijke behandeltermijn voor uw aanvraag is tot negentig werkdagen na de datum van ontvangst van een volledige aanvraag. Wanneer u ook een vergunning aanvraagt om actief te worden als (bank-)beleggingsonderneming of marktexploitant die een multilaterale handelsfaciliteit exploiteert dan wel een vergunning aanvraagt om actief te zijn als centrale effectenbewaarinstelling, kan de behandeltermijn worden verlengd met de wettelijke termijn die geldt voor een dergelijke aanvraag (zie voor die termijn de informatie over de betreffende sector op onze website).

Kosten en toezicht

De AFM berekent €200 per uur voor AFM-werkzaamheden, met een maximum van EUR 100.000,-.

Instellingen die een toestemming hebben verkregen onder het DLT Pilot Regime zijn gebonden aan verscheidene regels. De AFM houdt toezicht op de naleving hiervan.