Go to content

Richtlijn Consumentenkrediet (Consumer Credit Directive)

De Richtlijn Consumentenkrediet heeft als doel consumenten in Europa beter te beschermen en tot een transparantere Europese markt voor consumptief krediet te komen.

Inhoud regels

De richtlijn bevat regels over de relatie tussen kredietaanbieder en consument, waaronder regels over: 
 • kredietreclame
 • informatieverstrekking
 • beoordeling kredietwaardigheid
 • inhoud van de leningovereenkomst
De bepalingen uit de Richtlijn zijn op 25 mei 2011 in de Nederlandse wetgeving opgenomen.

Reikwijdte

 • Ook kredieten met een looptijd korter dan drie maanden vallen nu onder de regelgeving, tenzij voor deze kredieten alleen ‘onbetekenende’ kosten in rekening worden gebracht aan de consument. Dit betekent dat ook de zogenoemde flitskredieten aan de regels moeten voldoen. Er gelden minder vergaande eisen voor (geoorloofde) roodstanden, die binnen één tot drie maanden worden afgelost. Hiervoor geldt wel een beperkte informatieplicht vooraf.
 • De rechten van de consument zijn uitgebreid. De consument heeft onder meer het recht een kredietovereenkomst met onbepaalde looptijd kosteloos te beëindigen. Daarnaast heeft de consument het recht een kredietovereenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Verder heeft de consument het recht om een kredietovereenkomst vervroegd af te lossen.
 • Effectenkrediet moet aan meer eisen voldoen.

Invoering Europese standaardinformatie

Het kredietprospectus is vervangen door Europese standaardinformatie. Deze informatie moet de consument ruim voor het sluiten van de overeenkomst ontvangen.

Transparantie, waaronder reclame-uitingen

 • Het begrip ‘effectief kredietvergoedingspercentage’ vervalt. Hiervoor in de plaats is het ‘jaarlijks kostenpercentage’ (JKP) geïntroduceerd. In dit JKP zijn de totale kosten voor het krediet uitgedrukt in een percentage van het kredietbedrag. De berekeningsmethode van het JKP is voorgeschreven.
 • Het JKP is een verplicht onderdeel van de Europese standaardinformatie en de kredietovereenkomst. Het heeft als doel om aanbiedingen van verschillende kredietaanbieders te kunnen vergelijken.
 • In kredietreclames waarin een rentepercentage of kosten worden genoemd, moeteen tabel met standaardinformatie worden opgenomen. Standaardinformatie is bijvoorbeeld het jaarlijks kostenpercentage en de debetrentevoet.
 • Adverteren met actietarieven is niet toegestaan.
 • Als een kredietaanbieder geen krediet verleent naar aanleiding van een (negatieve) BKR-registratie, stelt hij de consument kosteloos in kennis van de details van het geraadpleegde gegevensbestand.

Nieuwe hypothesen voor berekening JKP

De Europese Commissie heeft de hypothesen voor de berekening van het Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) gewijzigd. Richtlijn 2011/90/EU, van de commissie geeft de nieuwe hypothesen voor de berekening van het JKP weer. De bepalingen in deze richtlijn zijn per 1 januari 2013 geïmplementeerd (in bijlage A, onderdeel II, behorend bij het Bgfo worden opgenomen).
 
Om meer duidelijkheid te verschaffen over het JKP en de berekeningswijze heeft de Europese Commissie op 8 mei 2012 guidelines gepubliceerd: Guidelines on the application of the Directive 2008/48/EC in relation to costs and the Annual Percentage Rate of charge. Deze guidelines lichten uitvoerig toe hoe de kosten van een krediet kunnen worden bepaald, welke in het JKP moeten worden meegenomen en hoe de nieuwe hypothesen moeten worden toegepast.