Go to content
meeuwen-zee
Nieuws 22/09/22

Uitbreiding capaciteit pensioentoezicht AFM

In de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel krijgt de AFM extra toezichttaken. Om deze goed te kunnen uitvoeren, gaan we uitbreiden. In juni kregen we hiervoor akkoord uit Den Haag. 

Gedetailleerde onderbouwing

Vanzelfsprekend hebben we onze aanvraag voor uitbreiding van het kostenkader goed onderbouwd. We hebben risico’s in kaart gebracht, geprioriteerd en vertaald naar toezichtactiviteiten. Op basis daarvan hebben we de benodigde capaciteit ingeschat. We berekenden dat we in 2023 €4,1 en in 2024 €4,6 miljoen extra nodig hebben. Zoals te lezen in de Kamerbrief over aanpassing kostenkaders AFM en DNB 2021-2024 is dat bedrag toegezegd.

Externe toets op proportionaliteit

SEO Economisch Onderzoek heeft getoetst of de inspanning die de AFM voorziet in redelijke verhouding staat tot het doel dat daarmee wordt beoogd (proportionaliteit). Het onderzoeksbureau oordeelde positief, maar tekende wel aan dat er veel onzekerheid is over de omvang en aard van sommige toezichtactiviteiten. 'Deze leiden in de ogen van de onderzoekers van SEO eerder tot een bovenwaartse dan tot een benedenwaartse bijstelling van de benodigde capaciteit gedurende de transitiefase.' Wij hebben ervoor gekozen niet meer geld aan te vragen om die onzekerheden op te vangen.

De sector betaalt

We zijn ons ervan bewust dat de sector betaalt voor het toezicht en dus ook voor deze uitbreiding. Bij alles wat we doen stellen we onszelf de vraag: kunnen we dit aan pensioenuitvoerders verantwoorden? Dus als we een event organiseren, overwegen om een bepaald onderzoek te doen, de beoordeling voor communicatieplannen in de transitie inrichten of reageren op aanvragen om ergens te spreken, dan toetsen we altijd of onze activiteiten efficiënt zijn en effect hebben.

Uitbreiding mandaat AFM

Het gedragstoezicht op pensioenuitvoerders wordt omvangrijker met de invoering van de Wet toekomst pensioenen. De AFM gaat door de wet ook toezicht houden op:

  • de vaststelling van risicopreferenties van de deelnemerspopulatie
  • het inzichtelijk maken van gevolgen voor deelnemers in de opdrachtbevestiging
  • verplichte keuzebegeleiding aan deelnemers
  • de correctheid van getoonde scenariobedragen in communicatie aan deelnemers
  • informatieverstrekking over de gevolgen van het gebruik van het transitie-FTK
  • de verplichte communicatieplannen, waarin de pensioenuitvoerders uiteenzetten hoe zij deelnemers informeren over hun nieuwe pensioenregeling en de omzetting van hun pensioenaanspraken
  • de verplichte klachtenregeling
  • het functioneren van de Stichting Pensioenregister

Daarnaast zal de AFM gedurende de transitie extra toezicht houden op alle pensioenadviseurs, die niet alleen werkgevers, maar ook individuele deelnemers adviseren. 

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.