Go to content
""
Maatregel 15/12/22

AFM trekt vergunning in van De Veste B.V.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 december 2019 de vergunning van De Veste B.V. (De Veste) voor het beheren en aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen ingetrokken omdat zij geen adequaat beleid voerde dat een integere uitoefening van haar bedrijf waarborgde. De AFM heeft geconstateerd dat De Veste stelselmatig en langdurig overtredingen beging. De eerder door de AFM aan De Veste geboden ruimte tot verbetering heeft geen effect gehad. De Veste moet haar activiteiten afwikkelen.

Ernstige overtredingen

De AFM heeft 10 ernstige overtredingen aan haar oordeel ten grondslag gelegd. De Veste heeft onder meer verwijtbaar gehandeld door een ondoorzichtige zeggenschapsstructuur tot stand te brengen waardoor effectief toezicht door de AFM werd belemmerd. De compliancefunctie van De Veste was niet op orde en De Veste beschikte niet over adequate gedragslijnen en procedures voor waardering van activa.

De waarde van beleggingen en de ontwikkelingen zijn belangrijk voor beleggers. Veel beleggers hebben immers een vermogensopbouwproduct bij De Veste afgesloten als aanvulling op het inkomen bij pensionering. Verder was het risicobeheerbeleid onvoldoende. Daarnaast beging De Veste onder meer overtredingen van Sanctieregelgeving en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en was haar uitbesteding niet conform wet- en regelgeving. Ook heeft de AFM geoordeeld dat de beleidsbepaler niet langer geschikt is en dat zijn betrouwbaarheid niet langer buiten twijfel staat.

Vergunningintrekking onherroepelijk

De rechtbank Rotterdam heeft de vergunningintrekking rechtmatig geacht. Belanghebbende(n) hebben geen hoger beroep ingesteld, daarmee is de vergunningintrekking onherroepelijk geworden. De volledige besluiten kunt u downloaden.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.