Go to content
laura-van-steen-1
25/04/22

Toezichttoetsen en meer: de rol van de AFM bij de Wtp

Eind maart is de Wet toekomt pensioenen (Wtp) naar de Tweede Kamer gestuurd. Begin april heeft de minister van SZW de lagere regelgeving die hoort bij de Wtp ter consultatie voorgelegd aan de sector. De AFM maakt van die mogelijkheid gebruik om haar visie mee te geven. Een interview met Laura van Steen, die vanuit team Pensioenen betrokken is bij het schrijven.  

Waarom maken we gebruik van de consultatieronde?

'De Wtp bevat de hoofdlijnen van het pensioenakkoord. Veel onderwerpen zijn nader uitgewerkt in lagere regelgeving. En juist dat zijn de punten waarop de AFM toezicht houdt. Bijvoorbeeld informatieverstrekking tijdens en na de transitie en de klachtenprocedure. Wij hebben daar grondig naar gekeken en zien nog een paar punten waar de deelnemers beter beschermd kunnen worden. Dat brengen we in via onze consultatiereactie.'

De AFM was toch al eerder betrokken bij de wet?

'Jazeker, wij hadden een adviserende rol in het hele wetgevingstraject, inclusief de lagere regelgeving. Natuurlijk hebben we in dat traject ook nadrukkelijk het deelnemersbelang ingebracht. Het werkt als volgt: de minister schrijft een wetsvoorstel al dan niet met input van andere partijen. In het geval van de Wtp was er een stuurgroep waar verschillende stakeholders in zaten, zoals de sociale partners. De AFM was adviserend lid van deze stuurgroep. De minister publiceert vervolgens het concept-wetvoorstel ter consultatie. Iedereen mag daarop reageren. Deze reacties zijn openbaar. Het ministerie bekijkt welke aanpassingen nodig zijn naar aanleiding van de consultatiereacties. Je kan in de memorie van toelichting teruglezen wat er is gewijzigd. Daarna is er trouwens ook nog een toezichttoets.' 

Wat is een toezichttoets?

'De minister legt het wetsvoorstel ná de openbare consultatieronde ter toetsing voor aan de toezichthouders. DNB en de AFM toetsen beide of de wet uitvoerbaar is qua toezicht: is het mandaat helder en biedt de wet voldoende handvatten om goed en efficiënt toezicht te kunnen houden? Daarbij houden we ook het doel van ons toezicht goed voor ogen: zorgen dat deelnemers adequaat worden geïnformeerd en realistische verwachtingen hebben van hun pensioen. De toezichttoets kan tot wijzigingen leiden. Zo is de Wtp aangepast naar aanleiding van de toezichttoets: er staat nu bijvoorbeeld dat deelnemers via scenario’s inzicht moeten krijgen in het verloop van de uitkering na pensioeningang.'

Jij bent jurist, vind je het dan extra interessant om hierbij betrokken te zijn?

'Veel interessanter dan het juridische aspect vind ik de vraag wat de nieuwe regelgeving gaat betekenen voor ons toezicht. Hoe gaat dit uitwerken in de praktijk, hoe kunnen we ons toezicht daarop inrichten? Wat betekent dit voor pensioenuitvoerders? Juist dat doorkijken naar de toekomst boeit me.'

Onze consultatiereactie en toezichttoets op de wet staan op de AFM-website, onze consultatiereactie op de lagere regelgeving publiceren we eind april. Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.