Go to content

Algemene voorwaarden AFM Portaal

Overzicht van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het AFM Portaal.

 

1. Definities

1. Gebruiker: elk natuurlijke persoon of rechtspersoon die via het portaal in contact staat of wenst te staan met de AFM.
2. Wettelijke vertegenwoordiger: statutair bestuurder(s) van een onderneming. Hieronder wordt niet verstaan gemachtigden/geautoriseerde vertegenwoordigers.
3. Producten en diensten: alle formulieren en downloads en andere gegevens die via het portaal ter beschikking worden gesteld. Waar in deze voorwaarden het begrip dienst wordt gehanteerd, wordt product en/of dienst bedoeld.
4. Account: toegang tot diverse beveiligde diensten; een gebruiker krijgt toegang door de invoer van een toegangscode en bijbehorend wachtwoord.
5. Portaal: Beveiligde online omgeving waarin gebruikers gegevens en documenten met de AFM kunnen delen.

2. Toegang tot de producten en diensten

1. Het portaal geeft de gebruiker de mogelijkheid om gegevens en documenten elektronisch en op een beveiligde wijze bij de AFM in te dienen.
2. De gebruiker kan zelf op de inlogpagina van het portaal een persoonlijk account aanvragen.
3. Gebruikers loggen in met hun account voor het portaal.
4. Een wettelijk vertegenwoordiger is bevoegd één of meerdere gebruikers aan te wijzen voor het gebruik van het portaal. De bestuurder van een onderneming staat ervoor in dat gebruikers zich houden aan deze voorwaarden en is aansprakelijk voor de consequenties van niet-naleving daarvan. De bestuurder van een onderneming is verplicht om de gebruiker te verwijderen wanneer een gebruiker niet langer bevoegd is om namens de onderneming op te treden.
5. De gemachtigde logt in met het eigen account en selecteert de onderneming waarvoor hij of zij optreedt.

3. Gebruik van de accounts, toegangscodes en wachtwoorden

1. De AFM is te allen tijde gerechtigd een account te wijzigen, te blokkeren, of te verwijderen. De AFM zal de gebruiker hierover informeren.
2. De gebruiker is geheel verantwoordelijk voor het gebruik en het beheer van haar account(s), toegangscode(s) en wachtwoord(en) door of namens hem. De gebruiker zal het (de) wachtwoord(en) volstrekt geheimhouden en erop toezien dat deze niet door onbevoegde derden of voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook zal de gebruiker zorgvuldig zijn in het gebruik van de toegangscode(s).
3. De gebruiker zal (i) steeds alle redelijke instructies van de AFM opvolgen; (ii) de normale werking of integriteit van het portaal niet verstoren; (iii) geen wijzigingen aanbrengen in de informatie die het portaal bevat, noch de toegang tot het portaal beperken of op een andere manier beïnvloeden; (iv) overlast voor andere gebruikers van het portaal voorkomen; en (v) ervoor zorgen dat informatie die hij via het portaal communiceert geen rechten van derden schendt of virussen of wormen bevat.
4. De AFM behoudt zich het recht voor om iedere actie in het portaal, zoals inloggen, lezen, downloaden, uploaden en het verzenden van elektronische formulieren, te traceren naar het account waarmee de gebruiker inlogt.
5. Zodra de gebruiker weet of vermoedt dat een toegangscode of wachtwoord bij iemand anders die daartoe niet bevoegd is bekend is of kan zijn, meldt hij dit direct aan de AFM.

4. Gegevensuitwisseling

1. Op de uitwisseling van het gegevensverkeer via het portaal is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer van toepassing. De AFM zorgt er naar beste vermogen voor dat de gegevensuitwisseling via het portaal op een voldoende betrouwbare manier plaatsvindt, gelet op de aard en de inhoud van de gegevensuitwisseling en het doel daarvan.
2. De AFM accepteert elektronische meldingen en documenten die via een in het portaal beschikbare dienst kunnen worden toegestuurd alleen via het portaal, en niet via een ander (elektronisch) kanaal. De AFM kan een via het portaal elektronisch verzonden bericht ook weigeren voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van dit bericht onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt.
3. De door de gebruiker verstrekte gegevens worden door de AFM gebruikt voor het toezicht op de financiële markten.
4. De AFM bevestigt zo spoedig mogelijk elektronisch de ontvangst van de elektronische gegevensuitwisseling. Een ontvangstbevestiging betekent niet dat de gegevensuitwisseling rechtmatig is. Als de gebruiker geen elektronische ontvangstbevestiging van de AFM ontvangt, wordt het betreffende elektronisch bericht geacht niet te zijn ontvangen door de AFM en moet de gebruiker zelf onderzoeken hoe hij alsnog aan de (wettelijke) verplichtingen kan voldoen.
5. De uitwisseling van de gegevens is als zodanig geen garantie dat de gebruiker daarmee ook daadwerkelijk aan haar wettelijke verplichtingen heeft voldaan, noch dat de AFM de gegevens(uitwisseling) rechtmatig vindt. Een geslaagde uitwisseling van gegevens betekent niet dat de AFM erkent dat de gebruiker daarmee automatisch aan al haar (wettelijke) verplichtingen heeft voldaan. De gebruiker blijft te allen tijde zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van de op haar rustende (wettelijke) verplichtingen.

5. Technische voorzieningen

1. De gebruiker zorgt zelf voor eigen rekening en risico voor de noodzakelijke technische voorzieningen, zoals hard- en software, die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van het portaal. De door gebruiker ingezette hard en software is volgens gangbare inzichten beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. Hard- en software mogen evenmin schadelijke software bevatten.

6. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot het portaal, enig daaraan gelinkt domein, software en de inhoud die daarop door of namens de AFM is geplaatst berusten bij de AFM of haar licentiegevers.
2. De gebruiker mag het portaal en enig daaraan gelinkt domein, software en de inhoud die daarop door of namens de AFM is geplaatst uitsluitend, op niet-exclusieve basis, gebruiken voor de doeleinden die in deze voorwaarden zijn vermeld.
3. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooien, databanken en merkenrechten) met betrekking tot enige informatie uitgewisseld door of namens de gebruiker berusten bij de gebruiker. De AFM gebruikt deze informatie uitsluitend voor de doeleinden die in deze voorwaarden zijn vermeld.
4. Het bovenstaande leidt niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

7. Kosten

1. Aan het gebruik van het portaal zijn geen kosten verbonden. Aan diensten kunnen wel kosten zijn verbonden, zoals vermeld op de website van de AFM.
2. De gebruiker verklaart zich akkoord met het in rekening brengen van de kosten van een dienst, zodra de gebruiker deze aanvraagt.

8. Beschikbaarheid, onderhoud en beheer van het portaal

1. De AFM doet redelijkerwijs al het mogelijke om het portaal voortdurend ter beschikking te stellen en te houden. De AFM garandeert niet dat het portaal, de inhoud en gerelateerde diensten ononderbroken en volledig beschikbaar zijn.
2. De AFM kan het portaal zonder aankondiging tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik (laten) stellen wanneer zij dat nodig vindt, bijvoorbeeld in verband met een door te voeren wijziging of in verband met overige onderhouds- en beheerwerkzaamheden. De AFM streeft ernaar, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de gebruiker vooraf te informeren over de tijdstippen en duur hiervan, voor zover dit aanmerkelijke consequenties heeft voor de gebruiker. De AFM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen die deze (tijdelijke) buitengebruikstelling voor de gebruiker met zich mee zou kunnen brengen.

9. Aansprakelijkheid

1. De AFM zorgt er naar beste vermogen voor dat de gegevensuitwisseling via het portaal zo betrouwbaar mogelijk plaatsvindt en dat de informatie op het portaal actueel is. Hoewel het portaal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt beheerd, kan de AFM geen garantie geven dat het portaal altijd beschikbaar zal zijn, dat de beschikbare informatie actueel is en dat gegevens altijd onbeschadigd bij de AFM aankomen. Bij uitwisseling van gegevens kunnen fouten in de gegevensuitwisseling ontstaan, zoals het niet of niet volledig overkomen van de gegevens. De AFM sluit iedere aansprakelijkheid uit voor fouten en schade ontstaan door het gebruik van het portaal.
2. De AFM zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met de gegevens die de gebruiker via het portaal verstuurt. Wanneer het voor de AFM duidelijk is dat elektronische gegevens beschadigd zijn overgekomen, bericht zij de gebruiker hierover. Als de gebruiker bij het gebruik van een dienst verplicht is ook een papieren versie van de gegevens te sturen en de elektronische gegevens beschadigd via het portaal zijn overkomen, gaat de AFM bij de behandeling van die gegevens uit van de papieren versie.
Onverminderd het bovenstaande is de AFM is in elk geval niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die de gebruiker lijdt als gevolg van:
een handelen of nalaten van de gebruiker in strijd met deze voorwaarden;
• diefstal, vermissing en/of het misbruik van de AFM account gegevens;
• informatie van websites van derden die gelinkt zijn aan het portaal; of
• het niet opvolgen van door de AFM gegeven instructies.

10. Geheimhouding en beveiliging

1. Behalve voor de wettelijk verplichte publicatie van gegevens mag de AFM de gegevens en inlichtingen die zij via het portaal ontvangt niet openbaar maken. Deze vallen onder de geheimhoudingsbepalingen uit de voor de AFM relevante (toezicht)wetgeving.
2. De AFM treft naar beste vermogen passende maatregelen om het portaal en de uitgewisselde informatie zoveel mogelijk te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

11. Privacy

1. De AFM en de gebruiker nemen alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in acht. De AFM en de gebruiker verstrekken elkaar direct alle relevante informatie als daarnaar gevraagd wordt.
2. De privacyverklaring van de AFM is beschikbaar op haar website.
3. De gebruiker vrijwaart de AFM voor alle aanspraken van derden die jegens de AFM worden ingesteld wegens een niet aan de AFM toe te rekenen schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of andere wetgeving met betrekking tot het verwerken en/of bewaren van persoonsgegevens.

12. Geschillen en bevoegde rechter

1. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Een juridisch geschil in verband met of door deze voorwaarden kan alleen worden voorgelegd aan een (kanton)rechter in Amsterdam.

13. Overmacht

1. De AFM of de gebruiker kan niet worden gedwongen haar verplichtingen na te komen als zij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht aan de zijde van de AFM wordt ook verstaan het gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen en een niet-toerekenbare tekortkoming van door de AFM ingeschakelde derden.

14. Overige bepalingen

1. Deze voorwaarden kunnen worden aangepast. De gebruiker wordt verondersteld bekend te zijn met de actuele voorwaarden voor het gebruik van het portaal.
2. Eventuele inkoop-, leverings- of andere algemene voorwaarden van de gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. De uit deze voorwaarden voortvloeiende rechten en plichten kunnen door de gebruiker niet aan derden worden overgedragen zonder de schriftelijke toestemming van de AFM.