Terug

Europa krijgt sterkere toezichthouders

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM is al vele jaren actief binnen het Committee of European Securities Regulators (CESR), het samenwerkingscomité van de effectentoezichthouders van alle EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland. Per 1 januari 2011 is CESR als gevolg van de hervorming van het toezicht op de financiële sector in Europa opgegaan in de European Securities and Markets Authority (ESMA). De bevoegdheden van ESMA zijn uitgebreider dan die van CESR.

In het najaar van 2010 kwamen de Europese Raad en het Europees Parlement overeen om het financiële toezicht in de Europese Unie per 1 januari 2011 te versterken. De plannen zijn een rechtstreeks gevolg van de kredietcrisis en hebben tot doel om de financiële stabiliteit binnen Europa te versterken, aanwezige systeemrisico's in een vroeg stadium te onderkennen, te waarborgen dat overal in de EU gelijke regels gelden en worden toegepast en te zorgen voor betere samenwerking tussen de nationale toezichthouders.

Het nieuwe raamwerk voor het financieel toezicht, het European System of Financial Supervision, bestaat uit een comité voor systeemrisico's, de European Systemic Risk Board (ESRB), en drie sectorale toezichthoudende autoriteiten; de European Securities and Markets Authority (ESMA), de European Banking Authority (EBA) en de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).

De ESRB moet de risico’s detecteren die het financiële stelsel als geheel raken en in een vroeg stadium aanbevelingen en waarschuwingen uitbrengen. De drie toezichthoudende autoriteiten komen in de plaats van de huidige comités CESR, CEBS en CEIOPS en hebben ruimere bevoegdheden en taken. De AFM is vertegenwoordigd in ESMA, terwijl DNB deelneemt aan EBA en EIOPA. De belangrijkste beslissingen worden genomen door de Board of Supervisors waarin alle 27 nationale toezichthouders zijn vertegenwoordigd.

Wat gaat ESMA precies doen?
De belangrijkste taken en bevoegdheden van ESMA zijn:

  • Direct toezicht op Credit Rating Agencies (CRA’s);
  • Opstellen van (concept) bindende technische standaarden om Europese regels verder uit te werken;
  • Toezicht op een consistente toepassing van EU regelgeving op nationaal niveau en mogelijk bindend ingrijpen bij een onjuiste toepassing;
  • Tijdens crises coördineren en faciliteren van activiteiten van nationale toezichthouders en indien nodig bindende crisismaatregelen opleggen;
  • Tijdelijk verbieden / beperken van specifieke financiële activiteiten;
  • Bemiddelen bij geschillen tussen nationale toezichthouders en eventueel een bindend eindoordeel vellen.

Gezien de vergaande taken en bevoegdheden zal ESMA van groot belang zijn voor het toezicht van de AFM en Nederlandse instellingen. Zo is ESMA, naast het directe toezicht op CRA’s, in uitzonderlijke gevallen zelfs bevoegd om een besluit te nemen dat direct gericht is tot een individuele financiële instelling. Belanghebbenden kunnen overigens wel bezwaar aantekenen tegen besluiten van ESMA. Daarnaast is het de verwachting dat ESMA in de toekomst meer directe toezichtstaken zal krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van clearing en settlement.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel