Terug

AFM legt bestuurlijke boetes op aan DSB Bank N.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat de besluiten van 5 mei 2009 waarbij de AFM aan DSB Bank N.V. twee boetes heeft opgelegd van respectievelijk € 96.000,- en € 24.000,- inmiddels rechtens onaantastbaar zijn geworden.

De AFM heeft twee bestuurlijke boetes opgelegd aan DSB Bank N.V.

Overtreding artikel 115 Bgfo
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 5 mei 2009 een bestuurlijke boete van € 96.000,- opgelegd aan DSB Bank N.V.. De bestuurlijke boete is opgelegd omdat DSB Bank N.V. bij de beoordeling van aanvragen van hypotheekkrediet beoordelingscriteria hanteert die niet zijn vastgelegd ter voorkoming van overkreditering en niet zijn gericht op het voorkomen van overkreditering.

Naar het oordeel van de AFM heeft DSB Bank N.V. artikel 115, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen overtreden. Dit besluit verplicht aanbieders van krediet om ter voorkoming van overkreditering criteria vast te leggen die hij ten grondslag legt aan de beoordeling van een kredietaanvraag van een consument, en om die criteria toe te passen bij de beoordeling van een kredietaanvraag. Het acceptatiebeleid van een aanbieder van krediet moet erop gericht zijn overkreditering van de consument te voorkomen.

DSB Bank N.V. hanteert als acceptatiebeleid de CHF-norm. Indien een kredietaanvraag niet binnen de CHF-norm past, hanteert DSB Bank N.V. aanvullende criteria om te bepalen of de kredietaanvraag ondanks de overschrijding van de CHF-norm niettemin kan worden verleend. Indien de kredietaanvraag evenmin binnen de aanvullende criteria past, kunnen daartoe geautoriseerde medewerkers van DSB Bank N.V. twee nadere criteria toepassen, namelijk of de afwijking ‘marginaal’ is of dat het ‘anderszins jegens de klant onredelijk is om strikt de letter van de kredietnota te volgen’. Volgens de AFM bieden de betreffende criteria aan de geautoriseerde medewerkers alle ruimte om hoge en risicovolle kredieten naar eigen inzicht af te handelen, omdat de betreffende criteria onvoldoende zijn uitgewerkt. Het stelstel van criteria is daarmee niet vastgelegd ter voorkoming van overkreditering en niet gericht op het voorkomen van overkreditering.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Overtreding artikel 4:23 Wft
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 5 mei 2009 een bestuurlijke boete van
€ 24.000,- opgelegd aan DSB Bank N.V.. Deze boete is opgelegd omdat DSB Bank N.V. bij consumenten die zij adviseerde, in verschillende gevallen niet voldoende informatie heeft ingewonnen omtrent de doelstellingen en risicobereidheid van de consument. Ook heeft DSB Bank N.V. in verschillende gevallen haar advies onvoldoende gebaseerd op informatie die zij wel had ingewonnen.

In 5 van de 34 onderzochte klantdossiers heeft de consument enerzijds aangegeven dat hij geen wijzigingen in de maandlast wil als gevolg van renteschommelingen en anderzijds dat een lagere maandlast de voornaamste reden is voor het aangaan van het krediet. DSB Bank N.V. had voor haar advies nadere uitvraag moeten doen of de prioriteit van de consument ligt bij een langere rentevastperiode of bij een lagere maandlast. DSB Bank N.V. heeft die nadere uitvraag niet gedaan. Voorts heeft DSB Bank N.V. bij een advies om nadere voorzieningen te treffen voor het aflossen van de hypotheek, bij twee consumenten dit advies niet mede gebaseerd op een aflossingsvoorziening waar de consumenten reeds over beschikten.

DSB Bank N.V. heeft hiermee artikel 4:23, lid 1, van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Dit artikel verplicht financiële ondernemingen die een consument adviseren onder meer om in het belang van de consument en voor zover redelijkerwijs relevant voor het advies, informatie in te winnen over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de consument. De financiële onderneming dient er zorg voor te dragen dat het advies, voor zover redelijkerwijs mogelijk, mede is gebaseerd op de in te winnen informatie.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De volledige besluiten kunt u hier downloaden in PDF formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel