Terug

Thema ´De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig'

Kapitaalmarkten spelen een belangrijke rol in de economie. Zij zorgen ervoor dat bedrijven geld kunnen aantrekken om bijvoorbeeld te investeren in innovatie of groei. De AFM bevordert dat de kapitaalmarkten goed en efficiënt werken, dat alle marktpartijen gelijke kansen hebben en dat iedereen zich eerlijk aan de spelregels houdt.

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap, koersmanipulatie of misleiding van beleggers is verboden. De AFM houdt dit scherp in de gaten. In 2015 hebben wij ons opnieuw ingespannen om ervoor te zorgen dat banken en beleggingsinstellingen transacties melden die wijzen op marktmisbruik. Mede door de grote aandacht van de AFM hiervoor is het aantal meldingen in het afgelopen jaar met 20 procent gestegen. Het is niet duidelijk of dit door meer marktmisbruik komt of door verbeterde controles. De AFM heeft een groot aantal meldingen onderzocht en waar nodig opgetreden.

In 2015 hebben wij ook presentaties gegeven aan 15 beursgenoteerde ondernemingen over het correct omgaan met koersgevoelige informatie, financiële verslaggeving, meldingen en emissies/openbare biedingen. Dit doen wij om de naleving van regelgeving positief te beïnvloeden. Daarnaast heeft de AFM ruim 250 keer contact gehad met beursgenoteerde ondernemingen, handelaren en beleggers. In zo’n 25 gevallen had dit meteen effect, bijvoorbeeld de publicatie van een persbericht of de correctie van een bericht in de media. De AFM heeft 3 keer de beurshandel moeten onderbreken om de informatieongelijkheid voor beleggers weg te nemen totdat door de betreffende onderneming een persbericht werd gepubliceerd.

Eerlijke en begrijpelijke prospectussen

Particuliere beleggers hebben recht op heldere en eerlijke informatie. In 2015 heeft de AFM 3 gedragseconomische onderzoeken onder beleggers uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben een duidelijk beeld opgeleverd van de verschillende typen particuliere beleggers. Wij kunnen hierdoor nóg beter toetsen of een (effecten)prospectus begrijpelijk is en alle relevante informatie verschaft. Ook weten we nu dat particuliere beleggers hun beleggingsbeslissing mede baseren op brochures en websites. De AFM beoordeelt ook deze informatiebronnen, zodat een brochure bijvoorbeeld geen ander beeld geeft van risico’s en verwacht rendement dan het prospectus.

Met de kennis uit de 3 gedragsonderzoeken hebben wij er bovendien voor gezorgd dat een aantal producten niet op de markt is aangeboden of slechts voor een kleinere groep beleggers geschikt is bevonden. Wij hebben steekproefsgewijs gecontroleerd of beleggingsondernemingen zich houden aan de afgesproken beleggersdoelgroep. De begrijpelijkheid van prospectussen is over het algemeen toegenomen.

Aandacht voor koersgevoelige informatie

De AFM heeft in 2015 veel aandacht besteed aan de omgang met koersgevoelige informatie. Niet alleen bij beursondernemingen, maar ook bij financieel analisten en partijen die persberichten verspreiden. Verder hebben wij met de Autoriteit Consument & Markt (ACM), De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën besproken wanneer publicaties van overheidsinstanties beurskoersen kunnen beïnvloeden. Op basis van deze gesprekken heeft de AFM een nieuwe leidraad opgesteld voor de omgang met voorwetenschap.

Ook hebben wij een enquête gehouden onder alle ondernemingen met een beursnotering in Nederland. Dit heeft geleid tot extra aandacht bij deze ondernemingen voor koersgevoelige informatie en tot een ‘korte lijn’ met de AFM bij mogelijke informatieongelijkheid. In 2016 gaan wij meten hoe partijen hun werkwijze hebben aangepast.

Informatie delen

Delen via: deel