Go to content

Meldingsplicht marktmisbruik

Marktexploitanten van gereglementeerde markten, beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren en (rechts)personen die beroepshalve transacties met betrekking tot financiële instrumenten tot stand brengen of uitvoeren, zijn verplicht om een redelijk vermoeden van marktmisbruik zo snel mogelijk aan de AFM te melden.

Toezicht

De AFM kan maatregelen nemen wanneer er verzuimd is om marktmisbruik bij de AFM te melden. Per geval beoordeelt de AFM of en zo ja welke maatregel zij neemt.