Go to content
Persbericht 27/05/24

Voor ingrijpende ontwikkelingen is aanpassing wetgeving gewenst

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt aandacht voor een aantal knelpunten in de huidige wet- en regelgeving. Zo zien wij verbeterpunten bij het melden van bruto shortposities door marketmakers en bij het vragen naar de duurzaamheidsvoorkeuren van consumenten bij pensioen- en lijfrenteproducten. Deze wetgevingswensen staan beschreven in de jaarlijkse wetgevingsbrief die aan de ministers Van Weyenberg (Financiën) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) is verzonden.

In het kort

  • Melden bruto shortposities door marketmakers
  • Uitvragen duurzaamheidsvoorkeuren cliënten bij pensioen- en lijfrenteproducten
  • Openstaande wensen uit eerdere wetgevingsbrieven

Laura van Geest (bestuursvoorzitter AFM): 'De duurzaamheidstransitie, digitalisering en internationalisering zijn ingrijpende ontwikkelingen in de financiële sector. Mede hierdoor komt in 2024 veel wetgeving waarop wij toezicht moeten gaan houden of waarvoor het toezicht wordt voorbereid of geïntensiveerd. Rekening houdend met deze hoeveelheid nieuwe wetgeving vragen wij in deze wetgevingsbrief aandacht voor een beperkt aantal wensen. Hiermee kunnen wij onze toezichttaken nog effectiever uitvoeren.'

Melden bruto shortposities door marketmakers

Marketmakers zijn momenteel grotendeels uitgezonderd van de verplichting om bruto shortposities in aandelen te melden aan de AFM. Zij zijn nu wel verplicht om een longpositie in kapitaal of stemmen te melden. De AFM vraagt aan de wetgever het uitzonderingskader van de meldingsplicht voor bruto shortposities aan te passen, zodat dit kader aansluit op het uitzonderingskader van de meldingsplicht voor posities in kapitaal en stemmen. Hierdoor krijgen effectenuitgevende instellingen en (potentiële) beleggers een volledig beeld van de daadwerkelijke positie die een marktpartij inneemt. Deze transparantie bevordert een efficiënte werking van de kapitaalmarkten. De AFM streeft naar een Europees speelveld en pleit daarom ook voor aanpassing in EU wetgeving.

Uitvragen duurzaamheidsvoorkeuren cliënten bij pensioen- en lijfrenteproducten

De verwachting is dat, mede door de pensioentransitie, een grote groep cliënten advies in zal winnen over tweede- en derde pijler pensioenproducten. De AFM zou graag zien dat de pensioenadviseur bij klanten altijd informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren inwint. Dit is bij andere beleggingsproducten nu al verplicht, maar tweede- en derdepijler pensioenproducten zijn momenteel uitgezonderd. De AFM vraagt aan de wetgever om dit consistent te maken met de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), waarin aanbieders van pensioenproducten al transparant moeten zijn over duurzaamheid. Dit zal de vraag naar duurzame beleggingen stimuleren en draagt bij aan de duurzaamheidstransitie.

Openstaande wensen uit eerdere wetgevingsbrieven

Tenslotte vragen wij in de brief aandacht voor vier essentiële openstaande wensen uit eerdere wetgevingsbrieven:
  • het verplaatsen van het toezicht op financiële- en duurzaamheidsverslaggeving van een civielrechtelijke naar een bestuursrechtelijke basis
  • datawensen met betrekking tot accountantsorganisaties en de basis voor reguliere datarapportages van tweedepijlerpensioenen door pensioenuitvoerders
  • een aanpassing van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc), met als doel dat de AFM zowel onder de Whc als onder Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) de bevoegde autoriteit wordt voor cryptoactivadiensten
  • het toevoegen van een meldplicht in de Pensioenwet zodat pensioenuitvoerders verplicht worden om de AFM te informeren bij tekortschieten in de deelnemerscommunicatie.


De wetgevingsbrief 2024 van de AFM is samen met de wetgevingsbrief van De Nederlandsche Bank door de ministers van Financiën en Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.