Go to content
""
Nieuws 05/07/23

Leidraad geeft houvast bij nieuwe norm opdrachtbevestiging

De Leidraad opdrachtbevestiging van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft pensioenfondsen richting bij het adequaat informeren van sociale partners over de gevolgen en onderbouwing van gemaakte keuzes bij de totstandkoming van de pensioenregeling. Wij publiceren een leidraad omdat in de nieuwe Wet toekomst pensioenen sinds 1 juli ‘opdrachtbevestiging’ als nieuwe norm is opgenomen.

In het kort

• Opdrachtbevestiging voor gezamenlijk beeld van opdracht
• Feedback sector meegenomen bij opstellen leidraad
• Toezicht AFM: inzicht effecten op verwachte pensioenen en onderbouwing passendheid

De norm opdrachtbevestiging is het formele sluitstuk van het opdrachtaanvaardingsproces. Deze verplicht pensioenfondsen om de partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de pensioenregeling (sociale partners) te informeren over de gemaakte keuzes in de pensioenregeling en de gevolgen daarvan voor deelnemers. De Leidraad opdrachtbevestiging ondersteunt pensioenfondsen bij de uitvoering hiervan.

Opdrachtbevestiging voor gezamenlijk beeld van opdracht

Het doel van het opdrachtaanvaardingsproces is het bevorderen van een gezamenlijk gedragen beeld van de opdracht. Concreet betekent dit:

1. Samenbrengen van de inrichting van de opdracht en de onderbouwing daarvan door het pensioenfonds;
2. Zorgen dat sociale partners en pensioenfonds vanaf de start hetzelfde beeld hebben bij de opdracht en de gevolgen van onder meer arbeidsvoorwaardelijke keuzes.

Hoewel de norm opdrachtbevestiging nieuw is, bestaat het opdrachtaanvaardingsproces langer. De opdrachtbevestiging is in veel gevallen een formalisering van een processtap die in de praktijk al plaatsvindt op verschillende momenten tijdens het proces van opdrachtaanvaarding.

Feedback sector meegenomen bij opstellen leidraad

Tijdens het opstellen van de leidraad hebben wij waardevolle feedback gekregen van de sector, waarvan het voornaamste punt was dat de sector graag ruimte krijgt om de opdrachtbevestiging aan te laten sluiten op hun situatie. Deze vrijheid komt onder meer terug in de ruimte voor pensioenfondsen om te kiezen hoe effecten inzichtelijk worden gemaakt en om gebruik te maken van eerdere berekeningen. Daarnaast is het document zelf vormvrij, er kan worden verwezen naar andere documenten.

Toezicht AFM: inzicht effecten op verwachte pensioenen en onderbouwing passendheid

Ons toezicht richt zich op twee onderdelen van de opdrachtbevestiging. Het eerste onderdeel is het inzicht dat sociale partners wordt gegeven in de gevolgen van gemaakte keuzes door middel van doorrekeningen. In ons toezicht kijken wij verder of en hoe de mate van passendheid onderbouwd is, niet naar de passendheid zelf.

Mochten fondsen al zodanig ver zijn in het proces van implementatie en daarbij elementen uit de leidraad als verstorend ervaren dan komen wij graag in contact met hen. Zij kunnen ons bereiken via pensioen@afm.nl.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.