Go to content
""
Maatregel 07/08/23

Boete Nationale-Nederlanden voor onjuiste en te late pensioeninformatie 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 juli 2023 een bestuurlijke boete van €425.000 opgelegd aan de pensioenuitvoerder Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. (NN). De boete is opgelegd omdat NN niet-correcte pensioeninformatie heeft verstrekt en heeft nagelaten om deelnemers bij de start, beëindiging of wijziging van hun pensioenregeling tijdig de wettelijk verplichte informatie te versturen.

In het kort

  • Pensioenuitvoerders hebben verschillende informatieverplichtingen
  • NN heeft vier informatieverplichtingen overtreden
  • Boete met vereenvoudigde afdoening

 

Informatieverplichtingen voor pensioenuitvoerders

Pensioenuitvoerders zijn onderworpen aan verschillende informatieverplichtingen uit de Pensioenwet. Zo moet de pensioenuitvoerder deelnemers bij start, wijziging en beëindiging van een pensioenregeling tijdig informatie sturen, en moet de verstrekte informatie correct, duidelijk en evenwichtig zijn.

Doelen van pensioencommunicatie zijn dat de deelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is, zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening en op de hoogte is van de keuzemogelijkheden die hij heeft. Het bieden van handelingsperspectief is een essentieel element bij het bereiken van de pensioendeelnemer. De deelnemer neemt informatie eerder op als hij weet wat hij ermee kan doen. De informatieverplichtingen uit de Pensioenwet vervullen hierin een spilfunctie. Goede informatieverstrekking is daarom een van de kernpunten van het pensioentoezicht door de AFM, zeker met het oog op de naderende pensioentransitie.

NN heeft informatieverplichtingen overtreden

NN heeft bij de AFM melding gedaan van verschillende tekortkomingen in haar informatieverstrekking. Hierop is de AFM een onderzoek gestart, waaruit vier afzonderlijke overtredingen naar voren kwamen.

Aan in totaal bijna 75.000 deelnemers binnen ‘beschikbare premieregelingen’ heeft NN gedurende ten minste zeven jaar onjuiste informatie verstrekt over de waarde van hun polis. Door een fout in de berekening van de zogeheten PensioenStabilisator werd de beleggingswaarde van de polis onjuist vastgesteld, en NN verstrekte de deelnemers dus ook onjuiste informatie over die waarde. Het ging hierbij om een verschil van gemiddeld genomen 1,04%. Nadat de fout aan het licht kwam, heeft NN de beleggingswaarden gecorrigeerd en de betrokken deelnemers en nabestaanden gecompenseerd.

Verder heeft NN over een periode van ten minste zes jaar nagelaten om aan groepen deelnemers de wettelijk verplichte start-, wijzigings- of stopbrieven te sturen. Dit levert drie separate overtredingen op. Het ging in totaal om bijna 59.000 deelnemers. De overtredingen werden vooral veroorzaakt door tekortkomingen in de IT-omgeving en operationele fouten. Na ontdekking, heeft NN de brieven alsnog verstuurd en waar van toepassing de gevolgen van de te late verzending weggenomen (door bijvoorbeeld uit te gaan van de meest gunstige keuze die de deelnemer achteraf gezien had kunnen maken).

De AFM heeft NN voor deze 4 overtredingen gezamenlijk 1 boete opgelegd.


Boete met vereenvoudigde afdoening

NN heeft haar volledige medewerking gegeven aan het onderzoek van de AFM en ermee ingestemd om deze boetezaak vereenvoudigd af te doen, volgens de Procedure vereenvoudigde afdoening boetezaken AFM. Dit betekent dat NN de overtreding erkent en de boete accepteert. Hier staat tegenover dat de AFM de oorspronkelijke boete van €500.000 met 15% heeft verlaagd naar €425.000 en volstaat met een verkort besluit (pdf, 340 kB).

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.