Go to content
zakelijk-man-overleg-400x200
Nieuws 23/12/21

Gefaseerde invoering rapportageverplichtingen effectenuitgevende ondernemingen over milieudoelstellingen vanaf verslagjaar 2021

In 2020 werd de EU-verordening gepubliceerd die duurzaam beleggen moet bevorderen. De verordening, ook wel de EU-taxonomie, bevat een classificatiesysteem om te bepalen of activiteiten en activa ecologisch duurzaam (‘groen’) zijn. Het speelt een belangrijke rol bij de implementatie van de Europese Green Deal. Ondernemingen voor wie de verordening geldt, hebben vanaf verslagjaar 2021 een aantal rapportageverplichtingen.

De verordening geldt voor grote effectenuitgevende instellingen, banken en verzekeraars met meer dan 500 medewerkers, die verplicht zijn om in hun bestuursverslag een niet-financiële verklaring op te nemen.

6 doelstellingen, 3 kpi’s voor rapportage

De EU-taxonomie kent 6 milieudoelstellingen. Dat zijn 2 klimaatdoelstellingen, voor de mitigatie van en de adaptatie aan klimaatverandering. En er zijn 4 overige milieudoelstellingen, onder meer over de transitie naar een circulaire economie en de preventie en bestrijding van verontreiniging. De taxonomie beschrijft wanneer een activiteit substantieel bijdraagt aan een van de milieudoelstellingen. Ondernemingen moeten op basis van artikel 8 uit de EU-taxonomie met drie kpi’s rapporteren welk deel van hun omzet, kapitaaluitgaven en operationele uitgaven ecologisch duurzaam zijn.

Gedelegeerde verordeningen bevatten criteria en rapportageverplichtingen

Er zijn twee gedelegeerde verordeningen om daarbij te helpen. In de eerste zijn de technische screeningscriteria vastgesteld om de voorwaarden te bepalen waaronder een economische activiteit kan worden aangemerkt als substantieel bijdragend aan de mitigatie van of adaptatie aan klimaatverandering. Ook staan er criteria om uit te maken of die economische activiteit niet ernstig afbreuk doet aan een van de andere milieudoelstellingen. In de tweede staat hoe ondernemingen aan de rapportageverplichtingen moeten voldoen.

Rapportageverplichtingen voor niet-financiële ondernemingen

Voor niet-financiële ondernemingen gelden voor verslagjaren 2021 en 2022 verschillende rapportageverplichtingen. Voor 2021 geldt een verlicht regime. Zij hoeven in de teller van de op te nemen kpi’s, zoals vermeld in de gedelegeerde verordening over de rapportageverplichtingen, alleen rekening te houden met activiteiten/activa die substantieel bijdragen aan de realisatie van een van de twee klimaatdoelstellingen en die als in aanmerking komende activiteiten (eligible) worden beschouwd. Dit betekent nog niet dat activiteiten in lijn (aligned) met de taxonomie moeten zijn. Zij hoeven in hun rapportage in 2021 geen vergelijkende informatie over 2020 op te nemen.

Voor het verslagjaar 2022 geldt het volledige regime. Dat betekent dat de teller van de in 2022 toe te lichten kpi’s alleen nog kan worden bepaald op basis van activiteiten die in lijn zijn met de Europese taxonomie. Dat wil zeggen dat zij niet alleen substantieel bijdragen aan de realisatie van een van de zes milieudoelstellingen, maar dat zij ook niet nadelig zijn voor de realisatie van de andere milieudoelstellingen. Zij moeten voldoen aan minimale waarborgen (bijvoorbeeld in lijn met de OECD of UN-richtlijnen en/of principes). Ook dan hoeven zij geen vergelijkende informatie op te nemen.

Verlicht regime voor financiële ondernemingen

Voor de financiële ondernemingen geldt ook een verlicht regime voor zowel het verslagjaar 2021 als 2022. Zij moeten rapporteren over specifieke indicatoren, zoals het aandeel van hun totale activa dat voldoet aan de eligibility-criteria van de taxonomie en het aandeel van de totale activa dat vorderingen betreft op ondernemingen voor wie de rapportageverplichtingen over de milieudoelstellingen niet van toepassing is. De vrijstelling voor het opnemen van vergelijkende informatie is ook voor financiële instellingen van toepassing.

AFM benadrukt opnemen kpi’s en transparantie

Er bestaat in de markt nog onduidelijkheid over de toepassingen van de gedelegeerde verordening over de rapportageverplichtingen, ondanks een FAQ door de EU. De AFM vindt het belangrijk dat effectenuitgevende ondernemingen de vereiste kpi’s vermelden in hun niet-financiële verklaring en goed uiteenzetten hoe zij deze berekenden. Zijn analyses niet afgerond? Dan wil de AFM dat ondernemingen daar transparant over zijn.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.