Terug

Op welke wijze moet ik incidentele kosten weergegeven?

Volgens artikel 52, lid 5 en 6, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) verstrekt de financiëledienstverlener informatie over de belangrijkste kosten van dat product als hij informatie verstrekt over een historisch of toekomstig rendement. De systematiek, berekeningswijze en de presentatie van kosten in de offerte moet gelijk zijn aan die van de ‘maatmens’-financiële bijsluiter, tenzij de financiëledienstverlener uitdrukkelijk aangeeft dat hiervan wordt afgeweken. Het is echter wel toegestaan dat de financiëledienstverlener de kosten in cumulatieve vorm verstrekt. Op welke wijze een financiëledienstverlener incidentele kosten moet weergeven wordt niet voorgeschreven. Wel moet de ‘maatmens’-financiële bijsluiter een goede afspiegeling zijn van het product. Dit geldt ook voor de incidentele kosten in de financiële bijsluiter.

Toelichting:
Het ligt volgens de toelichting op artikel 60, lid 1, sub q, Bgfo voor de hand dat een levensverzekeraar bij het toelichten van de invloed van de kosten op het rendement en de uiteindelijke uitkering van een ‘complexe’ levensverzekering, de voor de ‘maatmens’-financiële bijsluiter voorgeschreven systematiek volgt, of uitdrukkelijk aangeeft dat hiervan wordt afgeweken. Worden de voorschriften over deze systematiek, berekeningswijze en presentatie niet gevolgd, dan zal de informatie al snel misleidend zijn en/of afbreuk doen aan de informatie die de financiëledienstverlener op grond van de Wet op het financieel toezicht en onderliggende regelingen aan de consument moet verstrekken, in het bijzonder de verplichting om een actuele ‘maatmens’-financiële bijsluiter op te stellen en beschikbaar te houden. De informatie mag niet tot verwarring leiden bij de consument ten aanzien van de aard en inhoud van de informatie en mag ook niet tot gevolg hebben dat de informatie voor de consument onvergelijkbaar wordt met andere informatie over complexe producten, omdat de maker van de gepersonaliseerde informatie een andere systematiek, rekenmethode of wijze van presentatie volgt.Naar alle veelgestelde vragen