Terug

Adv. & bem. - Nationaal regime

Veelgestelde vragen over Adv. & bem. - Nationaal regime

Kan een financieel dienstverlener die een vergunning heeft voor het adviseren in levensverzekeringen en/of hypothecair krediet zich na 1 oktober 2008 nog aanmelden voor het nationaal regime?

De overgangsperiode liep tot 1 oktober 2008. Na het verstrijken van deze overgangsperiode kan een financieel dienstverlener die voldoet aan de voorwaarden zich ook nog aanmelden voor het nationaal regime. De financieel dienstverlener moet hiervoor het Formulier vergunninguitbreiding invullen op het Digitaal loket. De financieel dienstverlener mag na de overgangsperiode echter pas activiteiten verrichten op het gebied van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen nadat de AFM dit in haar openbare register heeft vermeld.

Stuur deze vraag door

Wanneer wordt of is men een beleggingsonderneming?

Een beleggingsonderneming is volgens de Wft degene die een beleggingsdienst verleent. Het adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen is een beleggingsdienst, evenals het doorgeven van orders in die deelnemingsrechten. De ondernemingen die activiteiten verrichten onder het nationaal regime verlenen beleggingsdiensten en kwalificeren daardoor als beleggingsonderneming.

Stuur deze vraag door

Aan de hand van welke criteria wordt bepaald of de dienstverlening in Nederland wordt verricht?

Er is sprake van ‘in Nederland’ verleende beleggingsdiensten als het gaat om dienstverlening aan in Nederland gevestigde cliënten. Hierbij geldt dat als grensoverschrijdende dienstverlening (niet met een bijkantoor) aan Nederlandse cliënten uitsluitend geschiedt op initiatief van die cliënten, de dienstverlening niet in Nederland plaatsvindt.

Stuur deze vraag door

Wat moet een vergunninghouder doen als hij besluit geen gebruik meer te maken van het nationaal regime?

Wanneer een financieel dienstverlener bij de AFM gemeld heeft gebruik te willen maken van het nationaal regime en hij besluit geen gebruik meer te willen maken van zijn vrijstelling, dan moet hij zijn registratie intrekken. Dit kan de onderneming doen door middel van het invullen van het formulier Gedeeltelijke vergunningintrekking financiële dienstverlening op het Digitaal loket.

Wanneer een onderneming activiteiten onder het nationaal regime ontplooit op basis van een nationaal regime vergunning kan hij deze ook intrekken door middel van het formulier Gedeeltelijke vergunningintrekking financiële dienstverlening of het formulier Volledige vergunningintrekking financiële dienstverlening op het Digitaal loket.

Stuur deze vraag door

Wat houdt de geschiktheidstoets in?

Een beleggingsonderneming dient bij het verlenen van advies in beleggingsfondsen de nodige informatie in te winnen over de cliënt om de cliënt de voor hem geschikte transactie te kunnen aanbevelen.
De geschiktheidstoets is een term die komt uit de MiFID en houdt in dat de beleggingsonderneming bij haar advies rekening houdt met de ingewonnen informatie.

Een geschiktheidstoets geeft uitsluitsel in hoeverre het advies voldoet aan de volgende criteria:

  1. Het advies voldoet aan de beleggingsdoelstellingen van de cliënt, deze informatie bevat gegevens over de duur van de periode waarin de cliënt de belegging wenst aan te houden, de risicobereidheid van de cliënt en de beleggingsdoelstelling.
  2. De cliënt kan alle met het advies samenhangende beleggingsrisico’s financieel dragen, deze informatie bevat gegevens over de bron en omvang van de periodieke inkomsten en het vermogen en de financiële verplichting van de cliënt. 
  3. De cliënt kan, gelet op diens ervaring en kennis, de risico’s van het advies begrijpen, gelet op de bekendheid van de cliënt met het financiële instrument, de aard, volume en frequentie van de transacties in financiële instrumenten en het niveau van opleiding en beroep van de cliënt.
Stuur deze vraag door

Valt men onder de reikwijdte van het nationaal regime als men onderhoud pleegt aan een bestaande effectenhypotheek of het oversluiten van een hypotheek?

Het onderhoud plegen houdt vaak het geven van een nieuw advies over beleggingsfondsen en/of het doorgeven van een nieuwe order over beleggingsfondsen in. Deze handelingen vallen onder de reikwijdte van het nationaal regime. Hetzelfde geldt voor het oversluiten van een hypotheek: als er sprake is van adviseren over beleggingsfondsen en/of het doorgeven van een nieuwe order met betrekking tot beleggingsfondsen.

Stuur deze vraag door

Wat is een order?

Het begrip order dient ruim te worden uitgelegd, namelijk als elk handelen voor een cliënt door een  beleggingsonderneming dat er op gericht is om een overeenkomst tot stand te brengen die strekt tot verkoop of aankoop van een of meer financiële instrumenten voor rekening van die cliënt.

Stuur deze vraag door

Wat houdt de passendheidstoets in?

Wanneer een beleggingsonderneming uitsluitend een rol speelt bij het ontvangen en doorgeven van een order van een cliënt zonder dat de cliënt daarbij wordt geadviseerd dient zij zich toch in enige mate in de cliënt te verdiepen. De beleggingsonderneming wint dan informatie in over de kennis en ervaring van de cliënt met betrekking tot het ontvangen en doorgeven van orders en de betrokken rechten van deelneming, zodat zij kan beoordelen of deze dienst passend is voor de cliënt.

Stuur deze vraag door

Mogen de verbonden bemiddelaars die staan geregistreerd onder een financieel dienstverlener met een nationaal regime registratie ook activiteiten verrichten op het gebied van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen?

Nee, de verbonden bemiddelaar wordt in art. 11 Vrijstellingsregeling Wft niet uitgezonderd van de vergunningplicht ex art. 2:96 Wft. Een verbonden bemiddelaar is een financieel dienstverlener die uitsluitend bemiddelt voor één aanbieder, of voor meerdere aanbieders als deze niet in concurrerende producten bemiddelt. Niet relevant voor de positie van de verbonden bemiddelaar is of de aanbieder waaraan deze bemiddelaar is verbonden al dan niet een nationaal regime registratie heeft.

Als een verbonden bemiddelaar wil adviseren in beleggingsfondsen of orders wil doorgeven en ontvangen met betrekking tot beleggingsfondsen dan moet hij daarom zelfstandig een nationaal regime vergunning aanvragen.

Stuur deze vraag door