Terug

Adv. & bem. - Nationaal Regime

Veelgestelde vragen over Adv. & bem. - Nationaal Regime

Op welke wijze kan een ontvangen order worden aangetoond? Dient de aankomst van een doorgeven order te worden bevestigd?

De beleggingsonderneming dient op grond van artikel 35a, derde lid, onderdeel b, Vrijstellingsregeling Wft de ontvangen order door de cliënt te laten ondertekenen alvorens deze order kan worden doorgegeven aan een (bank)beleggingsonderneming of een beleggingsinstelling. De aankomst van een doorgegeven order hoeft niet te worden bevestigd.

Een beleggingsonderneming dient gegevens te bewaren over de ontvangen en doorgegeven orders. Een beleggingsonderneming bewaart deze gegevens op basis van toezichtwetgeving voor tenminste een jaar op een duurzame drager.

Stuur deze vraag door

Als er sprake is van een integraal advies over een financiële dienst en beleggingsadvies in de zin van het nationaal regime (bijv. een hypotheekadvies) moet je dan uitgaan van de adviesregels Wft of van de adviesregels MiFID?

De adviesregels Wft zijn van toepassing op het financiële product (bijv. aflossingsvrije hypotheek), de adviesregels MiFID zijn van toepassing op de beleggingsdienst (bijv. de geadviseerde beleggingsfondsen).

Aangezien de ken-uw-cliënt regels in het nationaal regime verder gaan dan de reeds geldende regels voor bemiddelaars en adviseurs dient in ieder geval voor wat betreft het advies over beleggingsfondsen aansluiting worden gezocht bij de ken-uw-cliënt regels van het nationaal regime. Het staat de onderneming overigens vrij om de adviesregels MiFID van toepassing te verklaren op zowel het financiële product en de beleggingsdienst.

Stuur deze vraag door

Hoe moeten de ontvangen en doorgegeven orders worden bewaard?

De beleggingsonderneming heeft een bewaarverplichting welke inhoudt dat orders die de consument aan de beleggingsonderneming geeft, schriftelijk dienen te worden vastgelegd en gearchiveerd. De gegevens dienen op basis van de toezichtwetgeving minimaal één jaar te worden bewaard op een duurzame drager.

Dit dient te gebeuren op een zodanige manier dat de AFM vlot toegang kan hebben tot de gegevens en elk stadium van de verwerking van een transactie kan reconstrueren. Hiertoe dient het systeem in ieder geval toegankelijkheid op klant- en orderniveau te waarborgen. Ook dienen wijzigingen gemakkelijk te kunnen worden achterhaald en moeten gegevens niet achteraf gewijzigd kunnen worden.

Het bijhouden van gegevens over orders wordt nader uitgewerkt in de artikelen 7 en 8 van de Uitvoeringsverordening MIFID [zie: Commissie Verordening 1287/2006]. Een beleggingsonderneming zal binnen het nationaal regime ontvangen en door te geven orders schriftelijk moeten vastleggen. Er dient op grond van artikel 7 een dossier te worden aangelegd met betrekking tot ontvangen orders. Artikel 8, tweede lid, van de uitvoeringsverordening MiFID bepaalt dat een dossier moet worden aangelegd met betrekking tot doorgegeven orders.

Stuur deze vraag door

Wat moet in de cliëntovereenkomst opgenomen worden?

Een cliëntovereenkomst bevat een beschrijving van de aard en reikwijdte van de dienstverlening en daarmee de taken en de verantwoordelijkheden van de beleggingsonderneming.

Bij de aard van de dienstverlening moet gedacht worden aan advisering en/of het ontvangen en doorgeven van orders door de beleggingsonderneming. De reikwijdte betreft bijvoorbeeld de frequentie van de dienstverlening (bijvoorbeeld wel of niet doorlopend advies en hoe regelmatig).

Stuur deze vraag door

Dien je als uitvoerder van een order na te gaan of de onderneming van wie je de order hebt ontvangen deze mag doorvoeren?

Ja, deze verplichting bestaat bij het eerste contact en vervolgens eens per jaar alsmede wanneer signalen daartoe aanleiding geven.

Stuur deze vraag door

Hoe controleert de beleggingsonderneming of de (bank)beleggingsondernemingen en/of beleggingsinstellingen waar zij mij samenwerkt in Nederland actief mogen zijn?

Volgens artikel 11, derde lid, onder c, Vrijstellingsregeling Wft mogen orders alleen worden doorgegeven aan beleggingsinstellingen die in Nederland beleggingsfondsen mogen aanbieden en beleggingsondernemingen en kredietinstellingen die in Nederland beleggingsdiensten mogen verlenen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen beleggingsfondsen die aangeboden worden door beleggingsinstellingen die een vergunning hebben en beleggingsinstellingen die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht.

De beleggingsonderneming opererend binnen de reikwijdte van het nationaal regime kan verifiëren of een beleggingsonderneming of beleggingsinstelling in Nederland activiteiten mag verrichten door raadplegen van de registers van de AFM.

Vrijgestelde beleggingsinstellingen staan echter niet in het AFM register. De beleggingsonderneming dient derhalve bij deze beleggingsinstelling na te gaan op welke grondslag zij zijn vrijgesteld. In het kader van de bedrijfsvoering dient dit te worden vastgelegd.

Stuur deze vraag door

Wanneer moet de cliëntovereenkomst uiterlijk ondertekend worden?

De cliëntovereenkomst dient zowel door de cliënt als de beleggingsonderneming op een voor de praktijk passend moment te worden ondertekend. Hierbij is bepaald dat uiterlijk aan het einde van de dienstverlening de overeenkomst dient te worden ondertekend. In het geval van beleggingsadvies betekent dit dat de ondertekening uiterlijk aan het einde van het adviestraject (wanneer een specifiek financieel instrument is aanbevolen) dient plaats te vinden.

In geval van het doorgeven van orders dient de ondertekening uiterlijk te geschieden bij het doorgeven van de order via het orderformulier.Stuur deze vraag door

Is de beleggingsonderneming verplicht de informatie die hij heeft geïnventariseerd over de klant (klantprofiel) aan de achterliggende (bank)beleggingsonderneming te verstrekken?

Nee, de beleggingsonderneming is niet verplicht het klantprofiel te verstrekken aan de (bank)beleggingsonderneming. Echter, indien dit niet gebeurt is de (bank)beleggingsonderneming zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de informatie in verband met het klantprofiel indien deze informatie nodig is in het kader van het verlenen van de beleggingsdienst, mogelijk zal de (bank)beleggingsonderneming het verstrekken van die informatie wellicht verplichten op basis van een gesloten overeenkomst met de beleggingsonderneming.

De (bank)beleggingsonderneming die de opdracht krijgt mag op grond van art.4:25a Wft afgaan op de door de beleggingsonderneming die de opdracht geeft verstrekte informatie en/of het gegeven advies en hoeft derhalve het klantprofiel niet te controleren.

Stuur deze vraag door

Welke regels gelden er als er op initiatief van de cliënt orders worden ontvangen en doorgeven zonder dat er voorafgaand advies heeft plaatsgevonden?

Een beleggingsonderneming hoeft bij het ontvangen en doorgeven van orders in beleggingsfondsen géén informatie in te winnen en géén passendheidstoets uit te voeren indien de orders op initiatief van de cliënt worden ontvangen of doorgegeven.

Er is sprake van initiatief van de cliënt indien de cliënt op geheel eigen initiatief vraagt om de dienst. Hier wordt niet onder verstaan een reactie van een cliënt op een door de beleggingsonderneming verzonden uitnodiging met betrekking tot een specifiek product of een specifieke transactie.

Een reactie van een cliënt op een promotie of aanbieding van algemene aard die gericht is tot het publiek of een brede groep wordt wel gezien als initiatief van de cliënt en dus hoeft er geen informatie te worden ingewonnen noch een passendheidtoets te worden uitgevoerd.

Als de beleggingsonderneming op initiatief van de cliënt de dienst verleend, dan hoeft de beleggingsonderneming geen informatie bij de cliënt in te winnen. Bovendien moet de beleggingsonderneming kenbaar maken dat de geschiktheid niet is beoordeeld.

Stuur deze vraag door

Op welke wijze kan de cliëntovereenkomst en de opdracht tot het ontvangen en doorgeven van orders worden ondertekend?

Met betrekking tot de wijze van ondertekening behoren naast de handgeschreven handtekening alle vormen van ondertekenen in de zin van de in 2003 in werking getreden Wet elektronische handtekeningen tot de mogelijkheden. Binnen de omschrijving van de elektronische handtekening, zoals artikel 3:15a Burgerlijk Wetboek deze geeft, passen onder meer : ingescande handtekening van een papieren drager, pincode, elektronisch ondertekend uittreksel dat door de Kamer van Koophandel wordt uitgegeven, calculators die worden ingezet bij internetbankieren en dynamische handtekening (digitale pen).

Stuur deze vraag door

Bestaat er een standaard orderformulier?

Nee, de verplichting tot het door de cliënt laten onderteken van elke ontvangen order is vormvrij geformuleerd. In de toelichting op de Wijziging Vrijstellingsregeling Wft wordt een drietal keren gesproken over het orderformulier. Hiermee wordt gedoeld op de gangbare praktijk dat het doorgeven van orders middels een orderformulier wordt gedaan. Het is evenwel mogelijk dat er standaarden worden ontwikkeld door partijen in de markt.

Stuur deze vraag door

Moet in het kader van het Nationaal Regime informatie worden verstrekt over de taal?

De beleggingsonderneming dient de talen waarin de cliënt met de beleggingsonderneming kan communiceren en stukken en andere informatie van haar kan ontvangen aan de cliënt kenbaar te maken.

Stuur deze vraag door

Is adviseren verplicht onder het nationaal regime?

Nee, het nationaal regime is niet alleen opengesteld voor ondernemingen die adviseren over deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen maar ook voor ondernemingen die orders ontvangen en doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Het adviseren met betrekking tot deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen is onder het nationaal regime dus een keuze.

Stuur deze vraag door

Hoe dient een beleggingsonderneming om te gaan met verschillende standaard klantprofielen van meerdere aanbieders?

Op grond van artikel 4:23 Wft dient de beleggingsonderneming die een cliënt adviseert informatie in te winnen over de financiële positie, kennis en ervaring, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid van de cliënt op beleggingsgebied. In het Bgfo is verder gedetailleerd voorgeschreven welke informatie de onderneming zal moeten inwinnen.

De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de ken-uw-cliënt-verplichting ligt bij de beleggingsonderneming die adviseert. 

Een standaard klantprofiel wordt door de meeste aanbieders vrijblijvend als hulpmiddel ter beschikking gesteld aan beleggingsondernemingen. Het doel van het klantprofiel is om de beleggingsonderneming te ondersteunen bij het maken van een keuze voor passende beleggingsfondsen bij de aanbieder. Ook worden de klantprofielen beschikbaar gesteld om commerciële redenen: een (in de ogen van de beleggingsonderneming) goed of handig profiel zorgt ervoor dat de beleggingsonderneming sneller producten afsluit bij de betreffende aanbieder. Enkele aanbieders stellen het gebruik van hun klantprofiel verplicht als hun product wordt geadviseerd.

De beleggingsonderneming is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de informatie van de cliënt. Daarom zal de beleggingsonderneming zelf een overwogen keuze moeten maken of deze gebruik maakt van het klantprofiel dat door een andere beleggingsonderneming wordt verstrekt.

Stuur deze vraag door