Terug

Hoe ziet de accountantsverklaring eruit?

De accountant geeft de uitslag van het onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De accountant kan een afzonderlijke verklaring afgeven voor de enkelvoudige jaarrekening en voor de geconsolideerde jaarrekening. De accountantsverklaring omvat ten minste: 

  1. Een vermelding op welke jaarrekening het onderzoek betrekking heeft en welke wettelijke voorschriften op de jaarrekening toepasselijk zijn.
  2. Een beschrijving van de reikwijdte van het onderzoek, waarin ten minste wordt vermeld welke richtlijnen voor de accountantscontrole in acht zijn genomen.
  3. Een oordeel of de jaarrekening het vereiste inzicht geeft en aan de bij en krachtens de wet gestelde regels voldoet.
  4. Een verwijzing naar bepaalde zaken waarop de accountant in het bijzonder de aandacht vestigt, zonder een verklaring als bedoeld in lid 6, onderdeel b, af te geven.
  5. Een vermelding van de gebleken tekortkomingen naar aanleiding van het onderzoek, of het jaarverslag overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld en, of de overige gegevens zijn toegevoegd.
  6. Een oordeel over de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. 
    (artikel 2:393, vijfde lid, BW) Naar alle veelgestelde vragen