Terug

Is een beleggingsonderneming uit een niet-lidstaat die als broker voor haar cliënten uit die niet-lidstaat op Euronext Amsterdam transacties uitvoert vergunningplichtig in Nederland?

Het in de uitoefening van beroep of bedrijf voor rekening van cliënten uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten valt op grond van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) onder de definitie van het "verlenen van een beleggingsdienst".

Artikel 2:96, eerste lid, van de Wft stelt dat het verboden is om in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verleende vergunning beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten.

De Wft noch de wetsgeschiedenis laten zich expliciet uit wanneer sprake is van het verlenen van beleggingsdiensten 'in Nederland'. De toelichting op artikel 2:96 Wft bij de totstandkoming van de Wft (kamerstukken II, 2005/06, 29 708, nr. 19, p.465) stelt dat "het verlenen van vergunningen aan in Nederland gevestigde ondernemingen die uitsluitend diensten verlenen voor buitenlandse cliënten niet past in de doelstelling van dit voorstel om het verlenen van financiële diensten op de Nederlandse financiële markten via een vergunning te reguleren". Hieruit kan worden afgeleid dat sprake is van 'in Nederland' verleende beleggingsdiensten in het geval het gaat om dienstverlening aan in Nederland gevestigde cliënten.

Wanneer een beleggingsonderneming uit een niet-lidstaat zich bij haar dienstverlening dus beperkt tot niet-Nederlandse cliënten is zij uit die hoofde niet vergunningplichtig.

Met betrekking tot dienstverlening aan Nederlandse cliënten door een buitenlandse beleggingsonderneming kan hierbij nog opgemerkt worden dat de AFM hierbij tevens de beperking hanteert dat als grensoverschrijdende dienstverlening (niet door middel van een bijkantoor) aan Nederlandse cliënten uitsluitend geschiedt op initiatief van die cliënten, de dienstverlening niet in Nederland plaatsvindt (de zgn. 'initiative test').Naar alle veelgestelde vragen