Terug

Zijn er uitzonderingen op de verplichting om een goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen?

In beginsel hoeft er geen prospectus door een bevoegde toezichthouder te worden goedgekeurd en algemeen verkrijgbaar te worden gesteld als een van de uitzonderingen genoemd in artikel 5:3 of 5:4 van de Wft van toepassing is of als een van de vrijstellingen genoemd in de Vrijstellingsregeling Wft van toepassing is. Het is onder meer niet vereist om een prospectus door een daartoe bevoegde toezichthouder te laten goedkeuren en algemeen verkrijgbaar te stellen als:

  • de aanbieding geschiedt aan minder dan 150 personen (niet relevant is hoeveel mensen daadwerkelijk op de aanbieding ingaan, relevant is aan hoeveel mensen wordt aangeboden);
  • de effecten slechts kunnen worden verworven (al dan niet in een pakket) tegen een waarde van tenminste 100.000 euro per belegger;
  • de nominale waarde van een effect 100.000 euro of meer is;
  • de totale tegenwaarde van de aanbieding minder is dan 100.000 euro;
  • aandelen of certificaten van aandelen die, bezien over een periode van 12 maanden, minder dan tien procent vertegenwoordigen van het aantal aandelen of certificaten van aandelen van dezelfde categorie of klasse die reeds zijn toegelaten tot de handel op dezelfde in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt;
  • effecten worden aangeboden of zijn dan wel zullen worden toegewezen in verband met een fusie of splitsing vermits een document beschikbaar is dat informatie bevat die gelijkwaardig is aan de informatie die het prospectus bevat;
  • effecten door een vereniging of instelling zonder winstoogmerk worden aangeboden met het oog op het verwerven van middelen om haar niet-commerciële doelen te verwezenlijken; en
  • een onderneming is vrijgesteld van de prospectusplicht als de totale tegenwaarde van het aanbod van de aanbieder - of de aanbiedingen van de in een groep verbonden groepsmaatschappijen van de aanbieder - berekend over een periode van 12 maanden minder is dan €5 miljoen. Hiervoor moeten alle aanbiedingen in de voorafgaande 12 maanden van de aanbieder worden meegeteld. Daarnaast moet de aanbieding die onder deze vrijstelling wordt gedaan, worden gemeld bij de AFM. Ook is de aanbieder verplicht gegevens te verstrekken aan beleggers met gebruikmaking van een informatiedocument dat in de bijlage van de vrijstellingsregeling is opgenomen. Het informatiedocument en meer informatie vindt u op de pagina over de vrijstellingsregeling prospectusplicht

Als u gebruikt maakt van bepaalde vrijstellingen dan moet u een zogenaamde ‘vrijstellingsvermelding’ plaatsen. Meer informatie hierover via onderstaande link.Naar alle veelgestelde vragen