Terug

Zijn er vrijstellingen van het verbod om in Nederland effecten aan te bieden aan het publiek of effecten te doen toelaten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt zonder een door een bevoegde toezichthouder goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen (e.e.a. als bedoeld in artikel 5:2 Wft)?

In beginsel hoeft er geen prospectus door een bevoegde toezichthouder te worden goedgekeurd en algemeen verkrijgbaar te worden gesteld als een van de uitzonderingen genoemd in artikel 5:3 of 5:4 van de Wft van toepassing is of als een van de vrijstellingen genoemd in de Vrijstellingsregeling Wft van toepassing is. Het is onder meer niet vereist om een prospectus door een daartoe bevoegde toezichthouder te laten goedkeuren en algemeen verkrijgbaar te stellen als:

  • de aanbieding geschiedt aan minder dan 150 personen (niet relevant is hoeveel mensen daadwerkelijk op de aanbieding ingaan, relevant is aan hoeveel mensen wordt aangeboden);
  • de effecten slechts kunnen worden verworven (al dan niet in een pakket) tegen een waarde van tenminste 100.000 euro per belegger;
  • de nominale waarde van een effect 100.000 euro of meer is;
  • de totale tegenwaarde van de aanbieding minder is dan 100.000 euro;
  • aandelen of certificaten van aandelen die, bezien over een periode van 12 maanden, minder dan tien procent vertegenwoordigen van het aantal aandelen of certificaten van aandelen van dezelfde categorie of klasse die reeds zijn toegelaten tot de handel op dezelfde in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt;
  • effecten worden aangeboden of zijn dan wel zullen worden toegewezen in verband met een fusie of splitsing vermits een document beschikbaar is dat informatie bevat die gelijkwaardig is aan de informatie die het prospectus bevat;
  • effecten door een vereniging of instelling zonder winstoogmerk worden aangeboden met het oog op het verwerven van middelen om haar niet-commerciële doelen te verwezenlijken; en
  • de totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden minder is dan 2,5 miljoen euro, berekend over een periode van 12 maanden en er ook voldaan wordt aan lid 3 en lid 4 van artikel 53 van de Vrijstellingsregeling Wft.

Als u gebruikt maakt van bepaalde vrijstellingen dan moet u een zogenaamde ‘vrijstellingsvermelding’ plaatsen. Meer informatie hierover via onderstaande link.Naar alle veelgestelde vragen