Terug

Klantbelang Dashboard 2016 - Sparen

De module Sparen maakt sinds 2010 onderdeel uit van het Dashboard. Sindsdien hebben we deze module jaarlijks onderzocht en is de score gestegen van 3,1 naar 4,5. Vorig jaar was de score 4,4. 

Waar heeft de AFM naar gekeken?

In 2010 heeft de AFM principes geformuleerd voor een spaarbeleid dat het belang van de klant centraal stelt. We toetsen sinds 2010 in hoeverre banken zich aan de volgende principes houden:

  • Voorkom voorzienbare teleurstellingen bij spaarders (zoals lokrentes)
  • Communiceer duidelijk en niet misleidend
  • Zorg voor een overzichtelijk en toegankelijk aanbod
  • Leg het spaarbeleid vast en zorg dat je het aan de klant kunt uitleggen. 

Werkwijze 2015-2016

Dit jaar zijn er geen wijzigingen aangebracht in het normenkader. De resultaten zijn dus goed vergelijkbaar met vorig jaar. Tien ondernemingen hebben net als vorig jaar met behulp van een self-assessment zichzelf beoordeeld. Het self-assessment omvat alle onderdelen van de module Sparen. De AFM heeft de antwoorden steekproefsgewijs gecontroleerd aan de hand van meegezonden beleidsstukken en productvoorwaarden.

Marktbeeld

Al enige jaren scoort de sector goed op de module Sparen. Dit jaar valt op dat ondernemingen redelijker omgaan met het opleggen en berekenen van boetes voor het vervroegd opnemen van deposito’s. Meer banken berekenen de boete op basis van netto contante waarden, zodat ze klanten niet onevenredig benadelen. Bij overlijden krijgen nabestaanden bovendien de mogelijkheid tot boetevrij opnemen. Ook vinden wij het positief dat banken bij bepaalde onvoorziene gebeurtenissen klanten de mogelijkheid bieden tot boetevrij opnemen. Daarnaast zien wij veel banken klanten hulpmiddelen bieden, zoals rekentools. Dit helpt klanten betere beslissingen te maken. Verder zien we banken beter toetsen of zij hun beleid in de praktijk ook naleven.

Meer informatie over het onderzoek

U kunt het normenkader downloaden. Het document bevat een toelichting op de normen.

Module onderdelen  Weging   Gemiddelde score 
1. Niet hanteren van dakpanconstructies      18%  4,8
2. Overzichtelijk en toegankelijk aanbod   18%  4,5
3. Teleurstellingen voorkomen    18%  4,2
4. Vrijkomen deposito  18%  5,0
5. Vroegtijdige beëindiging deposito’s  9%  3,3
6. Spaarbeleid  18%

 4,8

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen