Terug

Klacht over de AFM

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen. Alle schriftelijke klachten worden in behandeling genomen door de klachtencoördinator van de AFM. U krijgt tijdens de behandelingsprocedure de mogelijkheid om uw klacht mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Na het onderzoek ontvangt u een schriftelijke reactie waarin staat vermeld wat de bevindingen zijn en ook van de eventuele conclusies die de AFM daaraan verbindt. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u zich onder omstandigheden wenden tot de Nationale Ombudsman.

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw klacht te voorzien van een onderbouwing betreffende referentienummers, documentatie, correspondentie, enzovoort, (indien van toepassing)? Dat maakt de behandeling van uw klacht voor de AFM eenvoudiger.

Schriftelijke klacht

Autoriteit Financiële Markten
T.a.v. Klachtencoördinator
Postbus 11723
1001 GS  Amsterdam
E-mail: klachtencoordinator@afm.nl

Klachtafhandeling

De manier waarop de AFM klachten in behandeling neemt, overeenkomstig hoofdstuk 9 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), staat beschreven in het Klachtenreglement AFM. Dit klachtenreglement is slechts van toepassing indien en voor zover het handelen of nalaten waarop de klacht ziet, betrekking heeft op het optreden door de AFM in haar hoedanigheid van bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder b van de Awb. De klacht wordt intern door de AFM op zorgvuldige en behoorlijke wijze behandeld.

Informatie delen

Delen via: deel