Terug

AFM legt boete op aan ProAssist voor het optreden als gevolmachtigde agent zonder vergunning

Maatregel

Beslissing op bezwaar: boete/lod blijft in stand

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 26 juli 2016 een bestuurlijke boete van €600.000 opgelegd aan ProAssist Nederland Verzekeringen B.V. (ProAssist). De boete is opgelegd omdat ProAssist voor rekening van een verzekeraar overeenkomsten met consumenten heeft afgesloten voor de verzekering van mobiele telefoons. Voor dit ‘optreden als gevolmachtigde agent’ is een vergunning van de AFM vereist. ProAssist beschikte niet over een vergunning en heeft daarom de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. De overtreding vond plaats in de periode van 26 juli 2011 tot 16 februari 2015.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
26-07-2016 03/08/2016 10-01-2017

Vergunning biedt bescherming aan consumenten

Het is belangrijk dat financiële dienstverleners beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een financiële dienstverlener voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, geschiktheid en integriteit.

Het zonder vergunning van de AFM optreden als gevolmachtigde agent (als bedoeld in artikel 2:92, eerste lid Wft) wordt door de wetgever beschouwd als een ernstige overtreding. Alleen als aan strenge eisen wordt voldaan, kan een vergunning worden verkregen. Als eenmaal een vergunning is verkregen, moet een vergunninghouder aan verschillende doorlopende eisen voldoen, die belangrijke waarborgen bieden aan consumenten. Deze waarborgen waren er nu niet.

Concurrentievervalsing

Ook leidt het niet aanvragen van een vergunning tot concurrentievervalsing ten opzichte van marktpartijen die wel aan de wettelijke verplichtingen voldoen en gehouden zijn heffingen te betalen. Door een vergunning aan te vragen zorgt een instelling er ook voor dat zij in het zicht van de AFM komt, zodat de AFM kan beoordelen of de instelling voldoet aan de eisen die in wet- en regelgeving worden gesteld en doorlopend toezicht op de instelling kan worden gehouden. Het in strijd met de wet nalaten een vergunning aan te vragen betekent dus dat een instelling ongetoetst actief is en zich aan het toezicht door de AFM onttrekt.

Hoogte van de boete

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2.000.000. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM rekening met de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de draagkracht van de overtreder. Gelet op de omvang en de financiële positie van ProAssist, vindt de AFM een boete van €600.000 passend.

ProAssist heeft zich gedurende een lange periode onttrokken aan deze eisen en aan het toezicht van de AFM. ProAssist heeft haar activiteiten als gevolmachtigde agent in februari 2015 beëindigd en beschikt nu over een vergunning van de AFM als bemiddelaar.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 06 - 3177 7686 of yolanda.bieckmann@afm.nl

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel