Terug

Boete voor AGA International voor verlenen beleggingsdiensten zonder vergunning

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 maart 2015 een bestuurlijke boete van € 10.000 opgelegd aan AGA International B.V. (AGA), gevestigd te Bemmel, omdat deze onderneming beleggingsdiensten heeft verleend zonder te beschikken over een vergunning van de AFM. Hiermee heeft zij artikel 2:96, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden.

           
Stand van zaken juridische procedure

Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
16-03-2015 24-03-2015 04-08-2015 (1) 04-08-2015 04-05-2016 (2) 10-06-2016 03-08-2017 (3)

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, en het besluit in stand gelaten met een aanvulling van de motivering.
(2) Re rechtbank Rotterdam heeft het beroep ongegrond verklaard.
(3) Het CBb heeft het hoger beroep ongegrond verklaard, waarmee de boete onherroepelijk is geworden. 

AGA heeft vanaf 16 maart 2012 samengewerkt met een obligatie-aanbieder, die consumenten aanbood te beleggen in obligatieleningen. Het ingelegde geld was bedoeld om in horecabedrijven en evenementen te investeren. AGA trok in opdracht van deze obligatie-aanbieder geïnteresseerde consumenten aan en gaf orders van daadwerkelijke investeerders aan haar door.

AGA heeft voor deze activiteiten, die zij tot 30 april 2013 verricht heeft, ruim €200.000 aan provisie van de obligatie-aanbieder ontvangen. Het ontvangen en doorgeven van orders van beleggers in obligatieleningen is het verlenen van een beleggingsdienst. Daarvoor is een vergunning van de AFM verplicht en die had AGA niet.

Het is belangrijk dat beleggingsondernemingen beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of de beleggingsonderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een beleggingsonderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over de zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

De AFM merkt als extra verwijtbaar aan dat door AGA welbewust in strijd met de wet is gehandeld. Bestuurder van AGA is de heer P. Kruissen. Hij is ook bestuurder van de ondernemingen Global Return en Inhout Sales & More. Deze twee ondernemingen zijn reeds in februari 2012 door de AFM aangesproken op een mogelijke overtreding van eveneens artikel 2:96, eerste lid, Wft, omdat ze ook zonder verplichte vergunning opereerden. De AFM heeft beide bedrijven beboet op 19 mei 2013. De heer Kruissen wist dus – en die wetenschap had AGA via hem ook – dat dergelijk handelen niet toelaatbaar is, maar heeft zich daardoor niet laten weerhouden.

Boetehoogte

Het verlenen van beleggingsdiensten zonder dat de AFM daarvoor een vergunning heeft verleend, wordt als een zware overtreding aangemerkt. Daarvoor geldt als basis een boetebedrag van €2 miljoen. Dit bedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de ernst en/of duur van de overtreding of de mate van verwijtbaarheid van de overtreder daartoe aanleiding geven. In dit geval heeft de AFM het boetebedrag op grond van een verhoogde mate van verwijtbaarheid opgehoogd met 25 procent, naar €2,5 miljoen.

Daarnaast moet de AFM bij het bepalen van de hoogte van de boete rekening houden met de draagkracht van de overtreder. Hoewel de AFM een boete wenst op te leggen die rekening houdt met de ernst en verwijtbaarheid van de overtreding, is de AFM gezien de geringe draagkracht van AGA genoodzaakt de boete te verlagen tot €10.000.

Er kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld tegen de boete, zodat deze definitief is.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel