Terug

AFM legt boete op aan Goudse Levensverzekeringen N.V. (Goudse) voor onvoldoende informatieverstrekking in beëindigingsbrieven bij pensioenregelingen

Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 27 december 2012 aan Goudse Levensverzekeringen N.V. (Goudse) een bestuurlijke boete opgelegd van €200.000.

Deze boete is opgelegd omdat Goudse in 2010 bij beëindiging van deelname aan een pensioenregeling documenten heeft verstrekt waarin voor de uittredende deelnemer belangrijke (wettelijk voorgeschreven) informatie ontbrak. Hierdoor hebben de betreffende deelnemers mogelijk nadeel ondervonden omdat zij – doordat hen informatie is onthouden – geen weloverwogen keuzes hebben kunnen maken over hun financiële situatie.

De AFM heeft een groot pensioencontract van Goudse onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat Goudse in 2010 bij de beëindiging van deelname uitsluitend een aangepast premievrij polisblad, een waardeoverzicht met toelichting en een jaaroverzicht verstuurde aan de uittredende deelnemer. Deze documenten bevatten geen informatie over toeslagverlening en over het recht op waardeoverdracht of de mogelijkheid tot waardeoverdracht.

Waardeoverdracht en toeslagverlening

Verstrekking van deze informatie is van groot belang om de deelnemer in de gelegenheid te stellen weloverwogen keuzes te maken voor zijn financiële situatie. Zo moet de deelnemer binnen zes maanden na beëindiging van de dienstbetrekking gewezen worden op zijn wettelijk recht op waardeoverdracht, om dit recht te kunnen uitoefenen.

Om een beslissing te kunnen nemen over waardeoverdracht moet de deelnemer ook geïnformeerd worden over de toeslagverlening van zijn premievrij gemaakte aanspraak. De mate van toeslagverlening bepaalt onder meer hoe waardevast de pensioenuitkering blijft als deze niet wordt overgedragen.

Met het voorgaande heeft Goudse artikel 39, eerste lid, van de Pensioenwet overtreden. Deze wet verplicht pensioenuitvoerders om, bij beëindiging van deelname aan een pensioencontract, de uittredende deelnemer informatie te verstrekken over onder andere waardeoverdracht, toeslagverlening, de consequenties van arbeidsongeschiktheid en het vervallen van de dekking tegen het risico op overlijden.

Informatie alsnog verstrekt

Goudse heeft naar aanleiding van de bevindingen van de AFM alsnog aan de betrokken deelnemers de wettelijk verplichte informatie verstrekt. Ook heeft zij aangeboden om te zorgen voor een passende oplossing als oud-deelnemers aangeven nadeel te hebben ondervonden, omdat Goudse niet tijdig de betreffende informatie heeft verstrekt.

Het basisbedrag voor overtreding van artikel 39 van de Pensioenwet is €500.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft de AFM in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de omvang van Goudse.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel