Terug

Mededeling AFM inzake pensioenregeling

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het pensioenfonds Mercurius, dat onder meer de pensioenregeling van de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) uitvoert, behoort tot de pensioenfondsen die maatregelen moeten nemen om de dekkingsgraad te verbeteren. Eind 2011 bedroeg de dekkingsgraad van Mercurius 85 procent. Het pensioenfonds heeft veel last van de turbulentie op de financiƫle markten, de lage stand van de rente en de toegenomen levensverwachting.

Om het eerder gemaakte herstelplan te kunnen blijven uitvoeren, en de dekkingsgraad op termijn weer op het juiste niveau te krijgen, heeft het pensioenfonds een aangepast herstelplan ingediend bij toezichthouder DNB. Het bestuur van Pensioenfonds Mercurius informeert de belanghebbenden rechtstreeks over de inhoud van het bij DNB ingediende herstelpan. Ook de AFM-deelnemers zijn door het pensioenfonds geïnformeerd over de inhoud van de maatregelen van het bij DNB ingediende herstelplan.

Als toezichthouder op de pensioencommunicatie hecht de AFM sterk aan de tijdige en juiste informatie van pensioenfondsen, zeker in slechte tijden. Bovendien hecht de AFM eraan al haar belanghebbenden te informeren over de situatie rond haar pensioenregeling en wil zij op transparante wijze verantwoording afleggen over de financiering daarvan. 

Schaalgrootte pensioenfonds

Pensioenfonds Mercurius is niet alleen de uitvoerder van de AFM-pensioenregeling maar ook van de regeling van vier andere werkgevers, te weten Euronext, Euroclear, LCH Clearnet en DSI.

In de afgelopen jaren heeft de AFM een aantal acties ondernomen om de uitvoering van haar pensioenregeling te verbeteren. De AFM heeft extra capaciteit beschikbaar gesteld aan Mercurius om bij te dragen aan de ontwikkeling van het pensioenfonds.

De AFM is er voorstander van dat pensioenfonds Mercurius opgaat in een groter pensioenfonds. De AFM is van mening dat kleine pensioenfondsen als Mercurius niet kunnen standhouden en dat die moeten samengaan met andere pensioenfondsen om de pensioenuitvoering verder te professionaliseren en om schaalvoordelen te behalen. Om de noodzaak daarvan te benadrukken heeft de AFM de uitvoeringsovereenkomst met Mercurius in 2010 opgezegd. Deze opzegging zal in beginsel effect hebben per einde 2012.

Gelijktijdig zet de AFM zich ervoor in om te zorgen dat eind 2012 een alternatief voorhanden is voor de uitvoering van de pensioenregelingen van de betrokken werkgevers in pensioenfonds Mercurius.

Maatregelen AFM

De AFM heeft de afgelopen jaren een boekhoudkundige voorziening op haar balans opgebouwd om - binnen zekere grenzen - bij te dragen aan de bescherming van de pensioenaanspraken van haar medewerkers en oud-medewerkers.

Hoewel de AFM een voorziening heeft getroffen, ziet zij zich genoodzaakt het initiatief te nemen tot aanpassing van haar pensioenregeling aan de huidige omstandigheden. De AFM zal over de invulling hiervan in overleg treden met haar werknemers. Gedacht wordt aan maatregelen op het gebied van beperking van nieuwe aanspraken en een grotere bijdrage van werknemers in de premie.

De vijf leden van de Managementgroep van de AFM hebben daarop vooruitlopend het initiatief genomen tot aanpassing van hun pensioenregeling. In de eerste plaats wordt de opbouw van de eigen bijdrage in de pensioenpremie voortgezet totdat die 30% van de doorsneepremiekosten bedraagt. In de tweede plaats zullen vanaf 2014 de nieuwe ouderdomspensioenaanspraken niet meer ingaan met 65 jaar, maar met 67 jaar.

Pensioenfonds Mercurius

Mercurius is het pensioenfonds van Euronext en vier andere werkgevers die uit de effectenbeurs zijn voortgekomen. Daartoe behoort ook de AFM. De voorganger van de AFM, de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), kwam namelijk voort uit het controlebureau van de effectenbeurs.
   

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel