Terug

AFM: Kamerbrief over accountancy en financiële verslaggeving biedt handvatten voor verbetering van toezicht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft kennis genomen van de gecombineerde reactie van de ministers van financiën en van veiligheid en justitie (hierna kamerbrief) op het evaluatieonderzoek van Wtfv, de visie op accountancy en de reactie op de initiatiefnota van de heer Plasterk. De AFM is verheugd dat in de reactie tegemoetgekomen wordt aan een aantal van de wensen van de AFM met betrekking tot het toezicht op financiële verslaggeving waardoor het belang van de gebruikers van financiële verslaggeving gediend zal worden.

De AFM blijft tegelijkertijd van mening dat er nog ruimte is voor verbetering van de wetgeving rond het toezicht op financiële verslaggeving. De AFM kan zich vinden in de visie op het toezicht op accountantsorganisaties zoals deze op hoofdlijnen is geformuleerd.

Toezicht op financiële verslaggeving

De huidige wet- en regelgeving op het gebied van het toezicht op financiële verslaggeving bevat een aantal knelpunten die - op zichzelf en in combinatie met de andere knelpunten - de toezichtpraktijk belemmeren. De AFM heeft mede in het licht van deze beperkingen de evaluatie van de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) en het assessment van het IMF* van nabij gevolgd en heeft dan ook met veel interesse kennis genomen van de kamerbrief op het evaluatieonderzoek van Wtfv, de visie op accountancy en de reactie op de initiatiefnota van de heer Plasterk.

De AFM is verheugd dat in de kamerbrief wordt voorgesteld om een aantal van de knelpunten aan te pakken:

  • De AFM is tot op heden in een aantal situaties gebonden aan een beperkte onderzoekstermijn van 6 maanden. In de kamerbrief wordt een voorstel gedaan om de onderzoekstermijn te verlengen van 6 naar 9 maanden. 
  • Op dit moment is het verzoek tot herziening van de jaarrekening het enige handhavinginstrument waarover de AFM beschikt om de opvolging van een aanbeveling af te dwingen. Dit is veelal een te ingrijpend middel dat in de praktijk geen goede uitkomst biedt. In de kamerbrief wordt ook een voorstel gedaan om de AFM in staat te stellen een aanbeveling te kunnen afdwingen bij de Ondernemingskamer. 
  • De wet verbiedt tot op heden informatie-uitwisseling tussen het toezicht op financiële verslaggeving en andere toezichtafdelingen binnen de AFM. In de kamerbrief staat het voorstel een mogelijkheid te creëren om informatie uit te wisselen binnen de AFM wanneer dit van materieel belang is voor een andere toezichtafdeling. Wij zijn positief over de creatie van deze mogelijkheid. Wel moet in de uitwerking en implementatie bezien worden of het voorstel ten aanzien van informatie-uitwisseling voldoende mogelijkheden biedt om effectief toezicht te houden.

In de kamerbrief ontbreken voorstellen om de knelpunten aan te pakken met betrekking tot de inlichtingenprocedure en de mogelijkheden voor wat betreft het stellen van vragen en opvragen van informatie in de onderzoeksfase.

De kamerbrief biedt derhalve een goed uitgangspunt om het toezicht van de AFM te verbeteren. De AFM voert momenteel overleg met het ministerie van financiën over hoe op een efficiënte en effectieve wijze uitvoering kan worden gegeven aan de voorgestelde wetswijzigingen en beleidsvoornemens. Daarnaast zullen wij met het ministerie in gesprek blijven over het oplossen van de overige knelpunten, met name op het gebied van het verstrekken van de beperkte mogelijkheden voor het stellen van vragen en opvragen van informatie, om zo de effectiviteit en efficiency van het toezicht continu te vergroten. Juist in de huidige economische omstandigheden is dit van het grootste belang.

Toezicht accountantsorganisaties

De AFM kan zich vinden in de reactie van de minister van financiën inzake het toezicht op accountantsorganisaties, zoals deze op hoofdlijnen is geformuleerd. Begin oktober zal de AFM de resultaten van het onderzoek naar financiële prikkels voor kwaliteit publiceren dat dieper op het onderwerp van onafhankelijkheid zal ingaan. Ook wordt in overleg met het ministerie van financiën en de NBA een consultatietraject ingegaan.

* Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 013, nr. 16.

 

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel