Terug

AFM legt L’Easy boete op voor onverantwoord consumptief krediet

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 april 2010 een bestuurlijke boete van € 1.000 opgelegd aan L'Easy A/S. Deze boete is opgelegd omdat L'Easy in de periode van 1 oktober 2008 tot 17 november 2008 consumptieve kredieten heeft verstrekt die onverantwoord waren.

L'Easy heeft hiermee artikel 4:34, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. De Wft verplicht aanbieders van krediet om voorafgaand aan de totstandkoming van een kredietovereenkomst in het belang van de consument informatie in te winnen over de financiële positie van de consument. Ook moet de aanbieder beoordelen of het aangaan van de overeenkomst verantwoord is. Dit om overkreditering van de consument te voorkomen. De aanbieder moet afzien van het sluiten van de kredietovereenkomst, als dit met het oog op het voorkomen van overkreditering onverantwoord is.

Aan bovenstaande open normen is door de markt van aanbieders van consumptief krediet nadere invulling gegeven in de Gedragscode(s) van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (NTO), VFN en NVB. De AFM beschouwt de NTO-norm als een redelijk uitgangspunt om te toetsen of de lasten van een consumptief krediet verantwoord zijn. De AFM heeft aan marktpartijen aangegeven dat zij het verstrekken van een verantwoord consumptief krediet toetst aan de hand van de NTO-norm. De AFM ziet in het geval van consumptief krediet de NTO Gedragscode als een minimale invulling van de open normen om overkreditering te voorkomen uit de Wft. Bij de berekening van de kredietruimte van een consument gaat de NTO uit van de normbedragen zoals gehanteerd door het Nibud bij de vaststelling van de voorbeeldbegroting en de minimumvoorbeeldbegroting. 

L'Easy was als kredietaanbieder bij de NTO aangesloten en behoorde met ingang van 1 oktober 2008 een inkomsten en lastentoets te verrichten bij de beoordeling van kredietaanvragen. Uit het onderzoek van de AFM is gebleken dat in zeven van de onderzochte dossiers door L'Easy een - vanuit het oogpunt van overkreditering en gezien de financiële positie van de consumenten - onverantwoord krediet aan de consument is verleend. In de zeven dossiers is een krediet verstrekt na 1 oktober 2008, terwijl bij een juiste beoordeling volgens de Inkomsten- en Lastentoets van de NTO Gedragscode de kredietaanvraag had moeten worden afgewezen.

De AFM wijst er op dat L'Easy sinds begin 2010 niet langer als kredietverstrekker actief is in Nederland. De nu gepubliceerde boete volgt uit hetzelfde onderzoek op grond waarvan de AFM een boete aan L'Easy heeft opgelegd voor overtreding van artikel 115 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Deze eerdere boete is op 20 mei 2010 door de AFM gepubliceerd.

Nu geen bezwaar of beroep meer mogelijk is tegen het besluit, is de boete definitief geworden. Het volledige besluit is hiernaast in PDF-formaat te downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel