Terug

Nieuwe werkwijze inzien en kopiëren van digitale gegevens

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM hanteert een herziene ‘Werkwijze inzien en kopiëren van digitale gegevens’ (Werkwijze). De Werkwijze, die op 24 februari 2011 ingaat, geeft op hoofdlijnen weer hoe de toezichthouders van de AFM te werk gaan bij de uitoefening van de bevoegdheid die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toekent, om inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden en daarvan kopieën te maken (artikel 5:17 Awb) en inlichtingen te vorderen (artikel 5:16 Awb) in geval van digitale recherche.

De Werkwijze beschrijft de gevolgde procedure vanaf het moment dat de digitale gegevens door de toezichthouders zijn geselecteerd, die naar hun aard en/of inhoud redelijkerwijs binnen het doel en voorwerp van het betreffende onderzoek kunnen vallen.

De herziene Werkwijze vervangt de werkwijze uit 2006 en sluit beter aan bij de praktijk van vandaag. De Werkwijze heeft zowel betrekking op onderzoeken op grond van de Wft als op onderzoeken krachtens de andere wetten die aan de AFM handhavingsbevoegdheden toekennen.

De Werkwijze handhaaft de bestaande waarborgen om digitale gegevens uit de privésfeer buiten het onderzoek te houden. Daarnaast zijn de waarborgen voor de geprivilegieerde gegevens (kort gezegd: advocaat-cliënt correspondentie) verder aangescherpt met de introductie van een functionaris verschoningsrecht. De functionaris verschoningsrecht heeft de verantwoordelijkheid te beoordelen of een ‘claim’ van vermoedelijke overtreders dat gegevens en bescheiden geprivilegieerd zijn, al dan niet terecht is. De functionaris verschoningsrecht is niet betrokken bij het betreffende onderzoek. Indien de onderneming het niet eens is met de beoordeling van de functionaris verschoningsrecht, kan de onderneming dit voorleggen aan de civiele rechter.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel