Terug

Transparantie van beleggingsverzekeringen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De recente aandacht voor de transparantie van beleggingsverzekeringen leidt onder meer tot de vraag hoe de transparantie rond deze producten is geregeld. In dit bericht zet de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uiteen wat het kader is met het inwerkingtreden van de Wet financiële dienstverlening (Wfd), op 1 januari 2006

Op 1 januari 2006 is de Wfd van kracht geworden, waardoor alle financiële dienstverleners een vergunning dienen te hebben. Hierdoor is inzichtelijk geworden welke financieel dienstverleners onder toezicht staan. Met ingang van 1 juli dit jaar zijn de Wfd-adviesregels van kracht geworden voor aanbieders en bemiddelaars. Dit betekent dat financiële dienstverleners bij impactvolle producten een klantprofiel dienen op te stellen, een passend advies dienen te geven en de overwegingen van het advies kenbaar dienen te maken. Tenslotte is op 1 oktober 2006 de nieuwe financiële bijsluiter van kracht geworden. Door de nieuwe bijsluiter zijn complexe financiële producten, zoals beleggingsverzekeringen, meer inzichtelijk en kan de klant vooraf inzicht krijgen in de kosten van het product. Het huidige regelgevend kader biedt kortom aanzienlijk meer waarborgen voor een transparante markt voor beleggingsverzekeringen. Er ligt onder de Wfd  meer verantwoordelijkheid bij adviseurs en bemiddelaars om te zorgen dat de klant op passende wijze wordt geadviseerd. De AFM zal deze aspecten in het themaonderzoek advies bij hypotheken, dat in december van start gaat, diepgaand controleren.

Om te kunnen anticiperen op de nieuwe regels en het toezicht daarop heeft de AFM in 2005 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop beleggingsverzekeringen werden aangeboden. Daar de AFM op dat moment geen wettelijke bevoegdheden op dit terrein had, gebeurde deze verkenning op basis van vrijwillige medewerking van een aantal verzekeraars. De bevindingen van de AFM waren voor de sector mede aanleiding tot het instellen van de commissie De Ruiter, die voor het einde van het jaar zal komen met aanbevelingen over het verder verbeteren van de transparantie rond verzekeringsproducten. Dit laat onverlet dat de AFM haar eigen toezichthoudende verantwoordelijkheid heeft en dat zij - nu zij over het wetgevend mandaat beschikt waar het gaat om onder meer transparantievereisten en zorgplicht – zelf ingrijpt wanneer zij overtredingen constateert. 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel