Meldplicht voor beperking keuze accountantsorganisatie

Organisaties van openbaar belang (OOB’s) moeten de AFM onverwijld in kennis stellen van een poging door een derde partij om:

- een contactuele clausule aan de OOB op te leggen die de keuze door de algemene aandeelhouders- of ledenvergadering van die OOB beperkt tot bepaalde categorieën of lijsten van accountantsorganisaties of auditkantoren om de wettelijke controle van die OOB uit te voeren, of;

- op andere wijze ongepaste invloed uit te oefenen op het besluit van de algemene aandeelhouders- of ledenvergadering van de OOB over de selectie van een accountantsorganisatie of auditkantoor om de wettelijke controle van die OOB uit te voeren.

OOB’s gebruiken voor deze verplichte melding het formulier ‘Meldplicht beperking keuze accountantsorganisatie’.

Voor wie geldt de meldplicht?

Deze meldplicht geldt op grond van artikel 16, zesde lid, van Verordening (EU) Nr. 537/2014 sinds 17 juni 2016 voor alle ondernemingen of instellingen die kwalificeren als OOB. In artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wet toezicht accountantsorganisaties zijn de volgende specifieke ondernemingen en instellingen aangemerkt als OOB:
 • Een in Nederland gevestigde rechtspersoon naar Nederlands recht waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht
 • Een bank met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waaraan een vergunning is verleend ingevolge die wet
 • Een centrale kredietinstelling met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waaraan een vergunning is verleend ingevolge die wet
 • Een verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht met zetel in Nederland, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang als bedoeld in dat artikel
 • Grote pensioenfondsen als bedoeld in artikel 35a, vijfde lid, onderdeel b, van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 • Netbeheerders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Gaswet
 • Woningcorporaties (toegelaten instellingen) die meer dan 5000 verhuureenheden bezitten
 • KNAW, NWO en de Koninklijke Bibliotheek

Wat moeten OOB’s melden?

De melding moet onderstaande gegevens bevatten:
 • De contactgegevens van de persoon die de melding doet.
 • De gegevens ter identificatie van de onderneming.
 • De statutaire naam van de betrokken derde partij(en) en voor zover bekend de namen van de betrokken personen. 
 • Beschrijving van de poging door een derde partij om met een contractuele clausule de keuze van een accountantsorganisatie of auditkantoor voor het verrichten van een wettelijke controle van de OOB te beperken of op andere ongepaste wijze te beïnvloeden.
 

Hoe moeten OOB's melden?

Wij verzoeken u het formulier Meldplicht beperking keuze accountantsorganisatie in te vullen en per e-mail te sturen naar de AFM op het adres wta@afm.nl. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging van uw melding.
 
Vragen over de melding kunt u per e-mail sturen naar wta@afm.nl.
 

Contactgegevens 

Autoriteit Financiële Markten,
T.a.v. Afdeling Toezicht accountantsorganisaties
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam