Meldplicht bij beoogde benoeming accountantsorganisaties

Organisaties van openbaar belang (OOB’s) moeten de AFM melden aan welke accountantsorganisatie zij de opdracht geven om de jaarrekening te controleren . Ook moet u  aangeven door welk orgaan de accountantsorganisatie zal worden benoemd (de auditcommissie, de algemene vergadering van aandeelhouders of een ander orgaan).

Deze melding moet plaatsvinden voordat de opdracht wordt gegeven aan de gekozen accountantsorganisatie. Ook herbenoemingen moeten gemeld worden.

Voor wie geldt de meldplicht?

Deze meldplicht is sinds 1 januari 2013 opgenomen in artikel 2:393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. De meldplicht geldt niet voor woningcorporaties (toegelaten instellingen) die meer dan 5000 verhuureenheden bezitten. Op deze OOB’s is artikel 37 van de Woningwet van toepassing.
 
Wel meldingsplichtig zijn de volgende OOB’s, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wet toezicht accountantsorganisaties en artikel 1a Besluit toezicht accountantsorganisaties:
 
 • Een in Nederland gevestigde rechtspersoon naar Nederlands recht waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht
 • Een bank met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waaraan een vergunning is verleend door die wet
 • Een centrale kredietinstelling met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waaraan een vergunning is verleend door die wet
 • Een verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht met zetel in Nederland, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang als bedoeld in dat artikel
 • Grote pensioenfondsen als bedoeld in artikel 35a, vijfde lid, onderdeel b, van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 • Netbeheerders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Gaswet
 • KNAW, NWO en de Koninklijke Bibliotheek
 

Wat moeten OOB’s melden?

De melding moet onderstaande gegevens bevatten:
 
 • de contactgegevens van de persoon die de melding doet
 • de gegevens ter identificatie van de onderneming
 • de statutaire naam van de accountantsorganisatie en voor zover bekend de naam van de accountant die de OOB beoogt voor het uitvoeren van de controle van de jaarrekening
 • de datum waarop de opdrachtverlening nodig is (veelal de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders of de datum van de vergadering van de raad van commissarissen/auditcommissie)
 • het boekjaar of de boekjaren waarvoor de accountantsorganisatie zal worden benoemd.

Hoe moeten OOB’s melden?

Doe de melding met ons formulier voor 'Melden beoogde benoeming accountants' via Cryptshare naar auditor.appointment@afm.nl. Met Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden.

Tussentijdse intrekking of beëindiging opdracht

Als een onderneming of de accountant de overeenkomst van opdracht tot het verrichten van een wettelijke controle over een bepaald boekjaar tussentijds intrekt of beëindigt, dan moet de onderneming dit ook onverwijld melden aan de AFM.
 
Een tussentijdse intrekking of beëindiging van de controle opdracht inclusief een afdoende motivering kan per e-mail of brief aan de AFM worden gemeld. 
 

E-mail

 

Postadres

Autoriteit Financiële Markten,
T.a.v. Toezicht Kwaliteit Accountantscontroles & Verslaggeving
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam.