Toezicht

Uw organisatie valt onder het pensioentoezicht van de AFM:

 • als uw organisatie een pensioenfonds is
 • als uw organisatie een levensverzekeraar is die collectieve pensioencontracten uitvoert
 • als uw organisatie een premiepensioeninstelling is.

Waar houdt de AFM toezicht op?

Wij houden toezicht op het gedrag van pensioenuitvoerders. Wij controleren of u zich aan de wetten en regels houdt die gaan over de volgende onderwerpen:

 • de informatie die u volgens de wet aan deelnemers móet geven
 • de algemene zorgplicht die u hebt voor deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst.

Daarnaast vallen pensioenuitvoerders ook onder het effectentypisch gedragstoezicht van de AFM.

Adviseurs en bemiddelaars in pensioenproducten vallen ook onder het AFM-toezicht. Daarnaast vallen sommige pensioenuitvoeringsorganisaties als AIFM-beleggingsinstelling ook onder het AFM-toezicht.

De rol van de AFM

De AFM houdt toezicht op de informatie die pensioenuitvoerders aan deelnemers geven. De pensioenuitvoerders moeten bepaalde, in de Pensioenwet vastgelegde informatie geven aan belanghebbenden. Deze informatie moet op tijd, duidelijk, correct en evenwichtig zijn en aansluiten op de kenmerken en behoeften van deelnemers. Informatie op bijvoorbeeld websites of in brochures vallen hier ook onder.

Ook houdt de AFM toezicht op de naleving van de zorgplicht bij beschikbare premieregelingen. Kort gezegd is de zorgplicht een verplichting van de pensioenuitvoerder om de deelnemer goed te adviseren over zijn pensioenbeleggingen. Het doel van de zorgplicht is dat de deelnemer niet onverantwoord gaat beleggen.

Toezicht DNB op pensioenuitvoerders

Ook de Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op pensioenuitvoerders. Zij zijn verantwoordelijk voor het toezicht op:

 • de financiële situatie van pensioenuitvoerders (prudentieel toezicht);
 • hoe de pensioenuitvoerders hun bedrijf runnen (materieel toezicht). DNB controleert bijvoorbeeld of bestuurders wel deskundig en betrouwbaar zijn.

Samen met de AFM houdt DNB toezicht op alle werkzaamheden van de pensioenuitvoerders.

Uitgangspunten toezicht op pensioenuitvoerders

De AFM hanteert de volgende uitgangspunten bij de uitoefening van haar toezicht op pensioenuitvoerders:

 1. de AFM bevordert en vertrouwt op de hulp die de pensioenkoepels bieden aan de aangeslotenen bij de implementatie en uitvoering van de pensioenwetten, evenzeer als op de zelfredzaamheid van de afzonderlijke pensioenuitvoerders;
 2. de AFM houdt incidentgedreven repressief toezicht: als zich een toezichtincident voordoet, dan treedt de AFM corrigerend of sanctionerend op; de AFM doet aan preventie in termen van normoverdracht en voorlichting; de AFM confronteert in geval van een toezichtincident primair de pensioenuitvoerder met zijn gedrag, op anonieme basis de pensioenkoepel, ten einde zonodig sectorbreed tot verbeteringen te komen, en altijd DNB vanwege mogelijke implicaties voor het prudentiële – of materiële toezicht;
 3. de AFM gaat uit van risicogeoriënteerd toezicht: de AFM doet onderzoek primair naar vermoedelijke of bestaande toezichtrisico’s;
 4. de AFM stemt met DNB op relevante onderwerpen af, op het gebied van onder meer planning van toezichtuitoefening, beperking van uitvraag, onderlinge melding van incidenten, handhaving en externe communicatie;
 5. de AFM, die wettelijk niet mag treden in individuele gevallen, beoordeelt een klacht van publiek als een toezichtsignaal en verwijst de klager door naar het Kifid of de Ombudsman Pensioenen.