Go to content

Melden misstanden en incidenten

U bent in sommige gevallen verplicht om de AFM op de hoogte te stellen van ontwikkelingen binnen uw onderneming of misstanden in de markt die u in uw dagelijkse werkzaamheden tegenkomt.

Meer informatie over de meldplicht

In uw werk kunnen zich zaken voor doen in uw bedrijf of in de sector die van negatieve invloed kunnen zijn op de naleving van wetten waar de AFM toezicht op houdt, zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Lees meer over melden misstanden en incidenten.

Verplichte meldingen

De meldplicht voor adviseurs en bemiddelaars gaat vooral over het melden van misstanden/incidenten binnen uw onderneming die van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van beleidsbepalers, de integere en beheerste bedrijfsvoering en de continuïteit van de onderneming.

Ook heeft u een verplichting om de AFM zo snel mogelijk te informeren over wijzigingen in de bedrijfsvoering van uw onderneming die van belang zijn voor het toezicht van de AFM, zoals een adreswijziging, wijziging van rechtsvorm of de financiële diensten die worden verleend en de financiële producten waarop de diensten betrekking hebben. Een adreswijziging geeft u door aan de Kamer van Koophandel (KvK). De AFM heeft een koppeling met de KvK en krijgt deze wijziging automatisch door. Een wijziging van rechtsvorm of financiële diensten geeft u door via het AFM Portaal.

Daarnaast heeft u een ketenverantwoordelijkheid die ziet op samenwerking met andere (onder)bemiddelaars. Dit betekent dat als wanneer u in uw dagelijkse bedrijfsactiviteiten misstanden bij anderen tegenkomt waarmee u samenwerkt, u dit aan de AFM moet melden.

Vrijwillige meldingen

Daarnaast kunt u ook vrijwillig melding doen van misstanden. Meldingen kunnen door ondernemingen en door individuele personen worden gedaan. Als u liever anoniem meldt, dan kan dat ook.

Beter toezicht door uw melding

Met de informatie van uw melding kan de AFM gericht toezicht houden op financiële dienstverleners die de Wft niet naleven. De meldingen leveren een belangrijke bijdrage aan een kwalitatief betere markt voor financiële dienstverlening en aan de bescherming van consumenten. Ook leidt dit tot eerlijkere concurrentie tussen marktpartijen en daarmee een gelijk speelveld.

Wij kunnen u helaas niet op de hoogte houden over een eventueel in te stellen onderzoek naar aanleiding van een melding, omdat dit het onderzoek zelf en de privacy van betrokkenen zou kunnen schaden.

Voorbeelden van zaken die gemeld moeten worden

- Een beleidsbepaler wordt door het Openbaar Ministerie aangemerkt als verdachte van mishandeling.
- De Belastingdienst legt een persoonlijke vordering op aan een beleidsbepaler.
- Een medewerker van de onderneming heeft valsheid in geschrifte gepleegd.
- Er wordt een impactvolle claim ingediend tegen de onderneming door een bank.
- De aanstelling van een bemiddelaar bij een verzekeraar wordt ingetrokken wegens hoge royementen.

Voorbeelden van misstanden zijn

- niet passende adviezen
- misleiding
- onvoldoende deskundigheid of vakbekwaamheid
- onbetrouwbare beleidsbepalers of medewerkers
- slechte bedrijfsvoering
- stelselmatige overtredingen van de zorgplicht
- financiële ondernemingen die actief zijn zonder vergunning