Go to content

Juridische fusie

Een juridische fusie meldt u bij de AFM. Het is belangrijk dat u dat tijdig doet. Dan kunnen wij wijzigingen beter beoordelen en op tijd in ons register verwerken. Hieronder leggen wij stapsgewijs uit hoe u de melding doet.

Gevolgen voor de vergunning(en) bij een fusie

Bij een juridische fusie gaan één of meer rechtspersonen op in één verkrijgende rechtspersoon en wordt een fusieakte opgesteld. Een rechtspersoon is een B.V., N.V., stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij.

Een fusie heeft gevolgen voor de bestaande en/of nieuwe vergunning bij de AFM:

 • Als de verdwijnende vennootschap een vergunning heeft van de AFM, dan gaat deze onder algemene titel over naar de verkrijgende vennootschap
 • Als de verkrijgende vennootschap (ook) al een vergunning heeft van de AFM, dan blijft deze vergunning bestaan
 • Als de verkrijgende vennootschap hierdoor twee dezelfde type vergunningen verkrijgt, dan moet een van de vergunningen worden ingetrokken
 • Als de verdwijnende vennootschap een vergunning heeft van de AFM die meer diensten of producten omvat, dan worden deze in beginsel bijgeschreven op de vergunning van de verkrijgende vennootschap

Stappen om een juridische fusie te melden bij de AFM

 1. Meld de voorgenomen fusie in ieder geval 8 weken voor de geplande fusiedatum bij de AFM via ondernemersloket@afm.nl. Stuur bij uw melding:
  • Een toelichting op de fusie, waarbij u ingaat op de voorgenomen activiteiten en welke activiteiten wijzigen
  • De concept-fusieakte
  • Het organogram van de beoogde situatie
  • Als de verkrijgende vennootschap door de fusie meerdere vergunningen verkrijgt, geef dan aan welke vergunning u wilt behouden. De andere vergunning(en) moet(en) worden ingetrokken. Stuur in dit geval een Verklaring volledige intrekking mee met de melding.

 2. Komen er door de fusie nieuwe beleidsbepalers die nog niet door de AFM zijn getoetst? Of wijzigen activiteiten waardoor wij de geschiktheid van de beleidsbepalers opnieuw moet bekijken (dit is het geval als de verkrijgende vennootschap activiteiten gaat verrichten als (onder)gevolmachtigd agent in verzekeringen, als bemiddelaar in beleggingsobjecten of als aanbieder van krediet)? Meld deze personen dan bij de AFM aan ter toetsing. Doe dit drie maanden voor de datum van de voorgenomen fusie, via het AFM Portaal bij de huidige vergunninghouder. Zo voorkomt u dat op het moment van de fusie personen niet zijn getoetst.

 3. Treden er beleidsbepalers af vanwege de fusie? Ook dat geeft u door via het AFM Portaal.

 4. Wijzig zo nodig de tenaamstelling van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering, aansluiting bij het BKR en aansluiting bij het Kifid.

 5. Als de fusie heeft plaatsgevonden, stuurt u de definitieve fusieakte direct na de fusie naar ondernemersloket@afm.nl. De wijzigingen in de vergunningen verwerkt de AFM zelf in haar register. Dat geldt ook voor de juiste registratie van aangesloten ondernemingen, volmachten, verbonden bemiddelaars en Europese paspoorten.

Rol AFM bij juridische fusie

De AFM bepaalt niet of een fusie mag doorgaan of niet. Wij toetsen de betrouwbaarheid en/of geschiktheid van beleidsbepalers. Daarnaast kijken we of we de vergunning opnieuw moeten beoordelen en wijzigen vanwege nieuwe of aangepaste activiteiten door de fusie. Toetsingen en beoordelingen door de AFM brengen kosten met zich mee.