Go to content

Beheerst beloningsbeleid

Sinds 7 februari 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) van kracht. De regels over een beheerst beloningsbeleid gelden voor alle natuurlijke personen die werken voor of onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming met zetel in Nederland.

Kan gedrag van de klant beïnvloeden

Het gevoerde beloningsbeleid is van invloed op het gedrag van medewerkers. Daarmee beïnvloedt het beloningsbeleid ook de mate waarin medewerkers gedrag laten zien dat in belang is van de klant. Dit maakt het een belangrijk onderwerp voor de AFM om aandacht voor te hebben.