Vermogen

Bij het geven van vermogensopbouw advies bemiddeling is de passendheid van het advies en de kwaliteit van de bemiddeling belangrijk. De AFM geeft richting aan de kwaliteit van vermogensadvies en bemiddeling en houdt hier toezicht op. De AFM let er hierbij op dat het belang van de klant centraal staat.

Vergunning en vakbekwaamheidseisen

Voor advies en bemiddeling in vermogensproducten is een vergunning nodig. Daarnaast moeten medewerkers die contact met klanten hebben voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Voor de huidige diploma’s geldt een overgangsregime.

Zorgvuldig adviseren bij vermogensopbouwproducten

De AFM heeft een leidraad geschreven over zorgvuldig adviseren bij vermogensopbouwproducten. De leidraad sluit aan bij de huidige beweging in de markt om het belang van klanten centraal te stellen.

Pensioenadvies in vermogensopbouwproducten

Pensioen is belangrijk voor iedereen. Het bepaalt het inkomen voor de oude dag. Wanneer u in vermogensopbouwproducten voor pensioen adviseert of bemiddelt, is het van belang dat u een goed advies geeft.

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers:

  • Eerste pijler: Algemene Ouderdomswet pensioen (AOW)
  • Tweede pijler: Pensioenregeling via werkgever
  • Derde pijler: Aanvullend individueel pensioen van consument

Voor advies en bemiddeling in vermogensopbouwproducten voor pensioenen in de tweede en derde pijler is een vergunning nodig. Daarnaast moeten medewerkers met klantcontact per 1 januari 2014 te voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor vermogen.

Voor advies in pensioenverzekeringen zijn andere vakbekwaamheidseisen van toepassing dan voor advies in vermogensopbouwproducten.

Pensioenadvies aan werkgevers

Pensioenadvies en bemiddeling aan werkgevers is één van de speerpunten van het toezicht van de AFM. Zowel de werkgever als de werknemer is voor een goede pensioenregeling afhankelijk van goed advies aan de werkgever.

Pensioenregelingen zijn afspraken tussen werkgever en werknemer (arbeidsvoorwaarden). Pensioenverzekeringen die hiervoor kunnen worden gebruikt zijn zeer complex. Slecht advies leidt niet per se tot een slechte regeling, maar maakt de kans daarop wel groter.

De leidraad Tweedepijler pensioenadvies gebruikt u bij de vormgeving van uw pensioenadvisering en het doorvoeren van eventuele aanpassingen daaraan.

Nazorg beleggingsverzekeringen

Adviseurs en bemiddelaars hebben een belangrijke rol bij het herstel van het vertrouwen in de financiële sector in het algemeen en in het bijzonder bij de ondersteuning van klanten met een beleggingsverzekering. Ook na de afronding van het activeringstraject moet u ervoor zorgen dat u uw klanten met een beleggingsverzekering helpt bewuste keuzes te maken en de mogelijkheid biedt de verzekering aan te passen.