Terug

Zijn er verschillen in zorgplicht bij verschillende diensten?

De zorgplicht van de effecteninstelling, waarmee invulling wordt gegeven aan het algemene beginsel dat een effecteninstelling moet handelen in het belang van haar cliënt, hangt mede af van het cliëntenprofiel en de diensten die verricht worden. De zorgplicht m.b.t. één soort dienst kan dus ook verschillen al naar gelang
het soort cliënt. De zorgplicht om de karakteristieken van vermogensbeheer uit te leggen zal bij een onervaren nieuwe cliënt anders liggen dan bij een zeer ervaren nieuwe cliënt. Voor wat betreft de soort dienstverlening kan grofweg een onderscheid worden gemaakt tussen de volgende diensten: 'execution only' (bijv. via  beursorderlijnen of internet), advies-diensten waarbij cliënten (mede) geadviseerd worden en vermogensbeheer. Deze diensten worden in een aantal voorbeelden uitgewerkt.

Profiel Execution only via internet

Wanneer de effecteninstelling zich bij haar dienstverlening beperkt tot het doorgeven of uitvoeren van door de cliënt uitdrukkelijk op eigen initiatief via internet gegeven orders, kan zij een beperkt profiel opstellen. De effecteninstelling kan het profiel in kaart brengen door de cliënt (elektronisch) een aantal vragen te stellen, door middel van een vragenlijst. Zij legt in ieder geval de beleggersdoelstellingen, -ervaring en de risicobereidheid van de cliënt vast, teneinde vast te stellen of de dienst wel geschikt is voor deze cliënt en wat de reikwijdte van de dienst zou moeten zijn (bijv.wel of geen opties).

Zorgplicht Execution only via internet


Indien de 'execution only'-dienst niet aansluit bij het profiel, moet de cliënt expliciet op de risico's van dit feit gewezen worden. Daarnaast informeert de effecteninstelling de cliënt die weinig of geen kennis en ervaring heeft met beleggen in het algemeen en/of in bepaalde soorten effecten (bijv. opties en futures), over de risico's hiervan en de risico's van execution only. Bij execution only transacties hoeft de effecteninstelling de transacties niet meer vooraf te toetsen aan het profiel. Uiteraard vereist de zorgplicht tenslotte dat de cliënt over voldoende saldo beschikt voor de opgegeven order en er uitvoering wordt gegeven aan de 'best-execution'-regel.

Profiel Adviescliënt/Vermogensbeheer


De effecteninstelling stelt een uitgebreid profiel op. Primair worden de beleggingsdoelstellingen vastgesteld, zodat de advisering dan wel het vermogensbeheer daarop afgesteld kan worden. Bij de financiële positie van de belegger moet o.a. gekeken worden naar de vermogenssamenstelling, het bepalen van de liquiditeitsbehoefte en het vermogen om risico's te dragen. Bij de risicobereidheid van de cliënt stelt de instelling vast welk risico de cliënt wenst te lopen bij haar beleggingen in relatie tot de beleggingsdoelstellingen. De aanwezige effectenkennis en de ervaring met de handel van de cliënt worden tenslotte ook vastgelegd.

Zorgplicht Adviescliënt


Het advies dient altijd in overeenstemming met het profiel te zijn. Uitgangspunt is dat de cliënt bewust moet worden gemaakt van de mogelijke consequenties van het advies. Het gegeven advies moet derhalve in verhouding staan tot de ervaring van de cliënt met beleggen en het risico dat de cliënt wenst te lopen. De instelling toetst verder of de cliënt over voldoende saldo beschikt voor het uitvoeren van de geadviseerde order.

Zorgplicht Vermogensbeheer


Bij vermogensbeheer geldt het uitgangspunt dat de effecteninstelling als een goede huisvader om moet gaan met het beheren van de gelden en middelen van de cliënt. Het beheer dient in overeenstemming te zijn met het cliëntenprofiel en de beheersovereenkomst, waarbij met name de doelstellingen en de risicobereidheid van de cliënt prominent op de voorgrond moeten staan. Uitgangspunt is verder dat de cliënt zich bewust is van de mogelijke consequenties van het beheer en de risico?s die de cliënt loopt. De zorgplicht om de karakteristieken van vermogensbeheer uit te leggen zal bij een cliënt met weinig kennis en ervaring ruimer liggen dan bij een zeer ervaren cliënt.Naar alle veelgestelde vragen