Terug

Vrijstellingsvermelding - Informatieverstrekking

Veelgestelde vragen over Vrijstellingsvermelding - Informatieverstrekking

Is een basisprospectus een reclame-uiting?

Nee, een basisprospectus is in beginsel geen reclame-uiting. In het basisprospectus hoeft dus geen vrijstellingsvermelding opgenomen te worden.

Stuur deze vraag door

Indien een aanbieding geschiedt van effecten waarvan de voorwaarden in het basisprospectus staan, waar dient men de vrijstellingsvermelding op te nemen?

Het is mogelijk om, in het geval dat de vrijstellingsvermelding niet al op het basisprospectus is gedaan (conform artikel 2:1, vijfde lid, onderdeel a  van de Nadere regeling), de vrijstellingsvermelding te doen in of te voegen bij het document dat de definitieve voorwaarden bevat.

Dit kan door bij deze definitieve voorwaarden een inlegvel dan wel een kaft te gebruiken. De definitieve voorwaarden behorende bij een basisprospectus kunnen worden gezien als een aanbod of een document waarin een aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld.

Uit de prospectusverordening (Verordening (EG) nr. 809/2004) volgt dat volledige informatie over een aanbieding alleen beschikbaar is in de vorm van een combinatie van het basisprospectus en de definitieve voorwaarden.

Stuur deze vraag door

Hoe moet de vrijstellingsvermelding opgenomen worden in de definitieve voorwaarden?

De afbeelding wordt opgenomen op dezelfde wijze die geldt voor de overige schriftelijke vermeldingsuitingen, dus gecentreerd onderaan, over de gehele breedte, waarbij de hoogte van de afbeelding ten minste 10% van de hoogte van het inlegvel of de kaft inclusief de afbeelding moet beslaan. De afmetingen van het inlegvel moeten ten minste gelijk zijn aan de afmetingen van de definitieve voorwaarden.

Stuur deze vraag door

Welke afbeelding moet worden opgenomen als een aanbieding is vrijgesteld van zowel de vergunningplicht als de prospectusplicht?

Voor de situatie dat een aanbieding is vrijgesteld van zowel de vergunningplicht als de prospectusplicht zijn er aparte vermeldingen. Zie de betreffende afbeeldingen en fragmenten Deze Nederlandse en Engelse afbeeldingen en geluidsfragmenten zijn te downloaden vanaf www.afm.nl/vrijstellingsvermelding en www.afm.nl/exemption-notification.

Stuur deze vraag door

In welke uitingen moet de vrijstellingsvermelding worden getoond?

Alle uitingen gericht aan (potentiële) particuliere beleggers. Het gaat om een breed spectrum van uitingen, die kunnen verschillen per type activiteit: aanbod, reclame-uitingen, website, documenten waarin het aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld en/of andere onverplichte precontractuele informatie. In de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen schrijft de AFM voor hoe en waar de vrijstellingsvermelding opgenomen moet worden.

Stuur deze vraag door

Wat is een Nadere Regeling?

Met de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (NRgfo) geeft de AFM invulling aan haar bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet op financieel toezicht (Wft). De AFM heeft de Nadere Regeling gewijzigd om invulling te geven aan de specifieke bevoegdheid om voor te schrijven in welke vorm en op welke wijze de vrijstellingsvermelding in uitingen opgenomen dient te worden.

Stuur deze vraag door

Mag de vrijstellingsvermelding in gesproken reclame-uitingen zowel aan het begin als aan het einde van de reclame-uiting ten gehore worden gebracht?

Reclame-uitingen die via radio of internet ten gehore worden gebracht, moeten worden voorzien van de vrijstellingsvermelding. Op internet is het mogelijk een reclame-uiting ten gehore te brengen zonder bijbehorend beeld. Deze reclame-uitingen worden gelijk gesteld met reclame-uitingen via radio. De vrijstellingsvermelding moet direct aansluitend aan de reclame-uiting worden afgespeeld. Hiermee wordt direct aansluitend aan het einde van de reclame-uiting bedoeld.

Stuur deze vraag door