Terug

Transparantierichtlijn - Financiële Verslaggeving

Veelgestelde vragen over Transparantierichtlijn - Financiële Verslaggeving

Is het verplicht om de halfjaarlijkse financiële verslaggeving door een accountant te laten controleren?

Een accountantscontrole is verplicht voor de jaarlijkse financiële verslaggeving. Wat betreft de halfjaarlijkse financiële verslaggeving is er geen verplichting deze door een accountant te laten controleren of beoordelen. Wel moet een uitgevende instelling in haar halfjaarverslag vermelden dat de halfjaarlijkse financiële verslaggeving niet door een accountant is gecontroleerd of beperkt is beoordeeld.

Stuur deze vraag door

Is deponeren van (half)jaarlijkse financiële verslaggeving in Loket AFM nog nodig als deze informatie al aan de AFM Portal voor koersgevoelige persberichten is gestuurd?

Ja, het sturen van persberichten over koersgevoelige informatie aan de AFM extranet Portal staat los van de deponering van (half)jaarlijkse financiële verslaggeving in Loket AFM. Ook als een uitgevende instelling de informatie dus al volledig en onbewerkt in een persbericht als koersgevoelige informatie heeft gepubliceerd én gedeponeerd heeft via de AFM extranet Portal, moet de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving gedeponeerd worden via Loket AFM of met het 'Formulier hardcopy deponeren periodieke informatie'.

Stuur deze vraag door

Moet de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving zijn voorzien van handtekeningen?

Voor het algemeen verkrijgbaar stellen en deponeren bij de AFM is het niet vereist dat deze documenten van een handtekening zijn voorzien. Voor zover een onderneming deze documenten voorziet van handtekeningen, worden deze handtekeningen zichtbaar in het openbare AFM-register.

Omdat de AFM er niet voor kan instaan dat geen misbruik van deze handtekeningen wordt gemaakt, adviseert zij de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving te deponeren zonder handtekeningen.

Stuur deze vraag door

Hoe moet (half)jaarlijkse financiële verslaggeving bij de AFM gedeponeerd worden?

Uitgevende instellingen kunnen hun (half)jaarlijkse financiële verslaggeving deponeren via Loket AFM. Voor meer vragen over de toegang tot Loket AFM kunt u een e-mail sturen aan loket@afm.nl.

Uitgevende instellingen kunnen ook een gedrukte versie van de informatie deponeren door middel van het op onze website beschikbare ‘Formulier hardcopy deponeren periodieke informatie’. U kunt het volledig ingevulde formulier met de te deponeren informatie sturen aan: Autoriteit Financiële Markten, t.a.v. de afdeling Melden en Registreren, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Als u nog vragen heeft over de manier van deponeren, kunt u een e-mail sturen aan melden.en.registreren@afm.nl.

N.B. Het kan voorkomen dat een onderneming de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving aanmerkt als koersgevoelige informatie. In dat geval dient de informatie 2 keer bij de AFM gedeponeerd te worden. Namelijk bij de AFM extranet Portal (https://www.afmextranet.nl) voor het deponeren van kgi-persberichten, en bij het Loket AFM (of met het 'Formulier hardcopy deponeren periodieke informatie') in verband met het deponeren van de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving.

Stuur deze vraag door

Waaruit moet de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving bestaan?

De (half)jaarlijkse financiële verslaggeving moet bestaan uit een (half)jaarverslag, de (half)jaarrekening, en de ‘getrouw beeld’-verklaringen van de ter zake verantwoordelijke personen (zie artikel 5:25c/d lid 2 sub c Wft).

Stuur deze vraag door

Hoe moet de vastgestelde jaarrekening in het Handelsregister gedeponeerd worden (artikel 5:25o Wft)? Is het openbaarmaken van de vastgestelde verslaggeving in het Handelsregister nog nodig als de algemeen verkrijgbaar gestelde verslaggeving al bij de AFM is gedeponeerd?

Een Nederlandse rechtspersoon moet de vastgestelde jaarrekening (en daaraan toe te voegen jaarverslag en overige gegevens) ook in het Handelsregister openbaar maken. Als deze rechtspersoon effecten heeft toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de EER, dan moet zij deze documenten binnen vijf dagen na vaststelling deponeren bij de AFM.

Deponeren doet u door de documenten per e-mail te sturen aan annual.report@afm.nl onder vermelding van de naam van de rechtspersoon en de datum van vaststelling. De AFM stuurt deze dan binnen drie dagen door naar de Kamer van Koophandel. 

Als een Nederlandse rechtspersoon haar effecten heeft genoteerd op een beurs buiten de EER of op een niet-gereglementeerde markt, dan moeten deze documenten rechtstreeks bij de Kamer van Koophandel worden aangeleverd. Deponering van de algemeen verkrijgbaar gestelde verslaggeving in Loket AFM of met het ‘Formulier hardcopy’ deponeren periodieke informatie' vervangt bovenstaande verplichting tot deponering van de vastgestelde verslaggeving niet.

Stuur deze vraag door

Gelden de verplichtingen van Hoofdstuk 5.1a Wft om de financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar te stellen en gelijktijdig te deponeren bij de AFM ook voor beleggingsinstellingen?

Deze verplichtingen gelden niet voor álle niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen. Daarnaast zijn deze verplichtingen (met uitzondering van artikel 5:25i Wft) ook niet van toepasssing op beursgenoteerde open-end beleggingsinstellingen. Voor al deze beleggingsinstellingen blijven de verplichtingen van Hoofdstuk 4 Wft onverkort van toepassing. 

De verplichtingen van Hoofdstuk 5.1a Wft gelden echter wel voor beursgenoteerde closed-end beleggingsinstellingen met Nederland als lidstaat van herkomst én waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de EER. Voor closed-end beleggingsinstellingen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland zijn de aanvullende gedragsregels van Hoofdstuk 4 Wft (de artikelen 4:51 en 4:52 Wft en 119 t/m 125 BGfo voor zover deze van toepassing zijn op de beleggingsinstelling) niet van toepassing.

Stuur deze vraag door

Wanneer moet de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving gedeponeerd worden?

Het deponeren van de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving bij de AFM moet gelijktijdig plaatsvinden met het algemeen verkrijgbaar stellen (publiceren) van die informatie.

Stuur deze vraag door

Wanneer moet de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar worden gesteld?

Het algemeen verkrijgbaar stellen van jaarlijkse financiële verslaggeving moet uiterlijk binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar plaatsvinden. Voor halfjaarlijkse financiële verslaggeving geldt dat het algemeen verkrijgbaar stellen uiterlijk 3 maanden na afloop van de eerste 6 maanden van het boekjaar moet plaats vinden.

Stuur deze vraag door

Wat doet de AFM met de gedeponeerde (half)jaarlijkse financiële verslaggeving?

Als de informatie volledig en op de juiste manier is gedeponeerd, neemt de AFM deze informatie in haar openbare register op binnen 5 werkdagen volgend op de werkdag waarop de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving is gedeponeerd.

Stuur deze vraag door

Welke ondernemingen moeten de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar stellen en deponeren?

De verplichtingen om algemeen verkrijgbaar te stellen en te deponeren gelden voor uitgevende instellingen met Nederland als de lidstaat van herkomst én waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de EER.

Als de effecten niet zijn  toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de EER, is er geen verplichting om op grond van Hoofdstuk 5.1a Wft de financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar te stellen en gelijktijdig te deponeren bij de AFM.

Stuur deze vraag door

Welke uitgevende instellingen moeten op grond van artikel 5:25o Wft de financiële verslaggeving bij de AFM deponeren?

Nederlandse vennootschappen moeten op grond van artikel 2:394 BW de financiële verslaggeving bij het Handelsregister deponeren. Als een onderneming haar zetel heeft in Nederland en haar effecten heeft toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de Europese Unie en Nederland als lidstaat van herkomst heeft, wordt aan deze verplichting voldaan indien de financiële verslaggeving binnen 5 dagen na vaststelling van de jaarrekening aan de AFM is toegezonden.

Hieronder vallen ook uitgevende instellingen met zetel in Nederland die effecten als bedoeld in artikel 5:25g Wft uitgeven met een nominale waarde per eenheid van tenminste €50.000.

Stuur deze vraag door